Odpady a nakládání s nimi

Stálé informace

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: duben/2018

Dolní Chabry

Bílenecké náměstí

08.04.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Na Pěšině

08.04.2018

09:00

13:00

1

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: květen/2018

Dolní Chabry

Dvorní

13.05.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

Pod Křížem x U Větrolamu

13.05.2018

09:00

13:00

1

 

VOK harmonogram Dolní Chabry: červen/2018

Dolní Chabry

U Větrolamu

10.06.2018

09:00

13:00

1

Dolní Chabry

V Kratinách

10.06.2018

09:00

13:00

1

 

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Na vybraných stanovištích se zkušebně objevily nové sběrné nádoby šedé barvy.
Jsou určeny na kovové obaly od nápojů.
Završilo se tím období vleklých jednání odboru životního prostředí naší městské části s příslušnými orgány MHMP.

Přehled stanovišť, na nichž jsou umístěny sběrné nádoby na kovové obaly

Stanoviště č. 2                  Ulčova 740/2

Stanoviště č. 4                  V Kratinách 357/2

Stanoviště č. 7                  Měděnecká 114/32

Stanoviště č. 12                Pod Zámečkem 98/27

Stanoviště č. 17                Za Pískovnou 1173/3

Stanoviště č. 18                K Beranovu 1181/7

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ BIO VOK – Dolní Chabry březen 2018

 

Dolní Chabry

Bílenecké náměstí

24.03.2018

09:00

-  12:00

Dolní Chabry

Ulčova

24.03.2018

09:00

-  12:00

 

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ BIO VOK – Dolní Chabry duben 2018

 

Dolní Chabry

U Větrolamu

07.04.2018

09:00

-  12:00

Dolní Chabry

V Kratinách

07.04.2018

09:00

-  12:00

Dolní Chabry

Měděnecká

28.04.2018

09:00-  12:00
Dolní Chabry

Na Pěšině

28.04.2018

09:00-  12:00

 

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ BIO VOK – Dolní Chabry květen 2018

Dolní Chabry

Pod Křížem/

U Větrolamu

12.05.2018

09:00

12:00

Dolní Chabry

Velemínská

12.05.2018

09:00

12:00

Dolní Chabry

Dvorní

26.05.2018

09:00

12:00

Dolní Chabry

Pihelská

26.05.2018

09:00

12:00

 


Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejnerupřed uplynutím doby přistavení bude kontejner odvezena nový kontejner již přistavován nebude. U kontejnerů budepo celou dobu přistavení přítomna obsluha.Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve,neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpadrostlinného původu bez živočišných zbytků. Služba je určenapouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ

Pražské plynárenské, a.s.

 

Termíny přistavení:

 

-        dne      4. 1. 18   od   12,00    do  14,30   hod.

-        dne      7. 3. 18   od   14,30    do  17,00   hod.

-        dne    11. 4. 18   od   10,30    do  13,30   hod.

-        dne    17. 5. 18   od   12,00    do  14,30   hod.

-        dne    21. 6. 18   od     8,00    do  11,00   hod.

 

 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,  označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u  úřadu MČ, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry.

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., a úřadem MČ Praha – Dolní Chabry nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 1  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

-         zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

-         změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

-         převzetí reklamace

-         výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

-         informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

-         tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na číslech  267175366  a  267175202,  www.ppas.cz

 

 

V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů na stav separačních stanovišť (vývoz a nepořádek v jejich okolí) informujeme občany, že MČ požádala o svozovou společnost o navýšení četnosti úklidů probíhajících 3x týdně.

Současně byl dohodnut termín jednání kontrolního dne, jehož záměrem je vyhodnocení současné situace a vyřešit situaci navýšením kapacity nádob na nejvytíženějších stanovištích, pokud nebude možné zvýšit četnost svozů celoplošně.

Upozorňujeme občany, že separační stanoviště jsou primárně určena pro ty komodity odpadu, jejichž typy nádob se zde nacházejí, a nelze k nim přikládat odpady jiného charakteru, pro něž jsou určeny sběrné dvory na území hl.m. Prahy.

Nejbližší sběrný dvůr:

SD Ďáblická - Praha 8

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Otevírací doba: 
V době letního času:     

po - pátek    8:30 - 18:00
so                8:30 - 15:00 

Otevírací doba:  
V době zimního času:

po - pá    8:30 - 17:00
so            8:30 - 15:00 

Odpad lze odevzdat nejpozději 15 minut před skončením pracovní doby (z důvodu vykládky odpadu a s tím spojenou administrativou).  

Kontaktní osoba: 

Roman Průša 
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:

 • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
 • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
 • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
 • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
 • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
 • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
 • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc

 

Zpoplatněné služby:

 • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 45 Kč, velká 60 Kč, nákladní 65 Kč)
 • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)
 MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY  
HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK 2018
      
TERMÍNY24. 4. - úterý, 31. 7. - úterý, 16. 10. - úterý, 
STANOVIŠTĚ   ČAS 
1.křižovatka ul. Ulčova-Ústecká15:00-15:20
2.Hrušovanské náměstí15:30-15:50
3.Bílenecké náměstí 16:00-16:20
      
TERMÍN7.7.-sobota   
STANOVIŠTĚ   ČAS 
1.křižovatka ul. Ulčova-Ústecká08:00-08:20
2.Hrušovanské náměstí08:30-08:50
3.Bílenecké náměstí 09:00-09:20

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.