Bezpečnost

Městská policie

V Dolních Chabrech zajišťuje městskou policii Praha 8.

Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992.
  Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě
  zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Městská policie v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 2. podílí se na prevenci kriminality,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce:
 4. podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.

Okrsková policie

Praha - Dolní Chabry
Spořická 400
telefon: 283-882-665

Úřední hodiny: Okrsek č. 13   středa 15:30-17:30

V případě nepřítomnosti okrskáře (mimo pracovní dobu) volejte na stálou službu
Obvodního ředitelství v Praze 8
tel: 222 02 5556 / 5557
nebo tísňovou linku 156

Internetové stránky Městské policie - klikněte zde!

 inspektortelefon
Filip Kousal721 894 529
   
Pavel Novák778 702 048

Místní policie ČR

Od 1.9.2012 je MČ Praha-Dolní Chabry začleněna do obvodu služební působnosti Místního oddělení  Policie ČR v Bohnicích tzn.

 • primární dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem
 • prošetřování přestupků  a trestných činů spáchaných na území MČ.

V uvedených záležitostech se lze obracet přímo na tento útvar, oznámení je však možné učinit na kterémkoliv útvaru PČR.

Kontaktní údaje:

 • Lodžská 750/5, 181 00  Praha  8 - Bohnice
 • na stálou  službu útvaru:  283 850 782,   283 850 419,   974 858 730 (nonstop)
 • na sekretariát  útvaru: 283 850 715
 • (po-pá 7:30 -15:45h)
 • faxové  spojení: 974 858 738
 • e-mail: p3moboh@mvcr.cz
 • e-mail:  dolnichabry.p8@mppraha.cz

Bezpečnost, Praha

Na portále: https://bezpecnost.praha.eu/ naleznete spoustu za informací týkajících se bezpečnosti v Praze, příkladem:

 • Dopravní uzavírky
 • Povodně
 • Úkryty a sirény
 • Chemie
 • apod.