povinně zveřejňované informace 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha-Dolní Chabry

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha-Dolní Chabry vznikla zákonem ČNR č.418/90 Sb o hl. městě Praze, v současné době ve znění zákona č.131/2000 Sb., zákonu o hl.městě Praze a usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým se vydává Statut hl. města Prahy ve znění pozdějších předpisů. Je subjektem vzniklým ze zákona, který se zabývá všeobecnou správou.

   

 3. Organizační struktura

  Volené orgány – zastupitelstvo (15 členů):
  Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka MČ
  JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta
  Jan Vokurka – 2. místostarosta
  Stanislav Vyšín – radní
  Martin Knížek – radní
  Miroslav Malina – člen zastupitelstva
  Mgr. Hana Kunešová – členka zastupitelstva
  JUDr. Petr Malý – člen zastupitelstva
  Ing. Barbora Floriánová – členka zastupitelstva
  Ing. Miloslav Pexa – člen zastupitelstva
  Ing. Petr Kasa – člen zastupitelstva
  Ing. Alena Hájíčková – členka zastupitelstva
  Hana Francová – členka zastupitelstva
  Mgr. Ing. Martina Šušáková – členka zastupitelstva
  Ing. Josef Doležal – člen zastupitelstva

  Úřad městské části:
  Lenka Drdová - Tajemnice
  Kateřina Krejčová – sekretariát starostky, kancelář zastupitelstva
  Jana Fejtová – sekretariát místostarosty, kancelář zastupitelstva
  Ivanu Čejková – hlavní účetní/rozpočtář
  Ivana Maryšková – samostatný odborný referent
  Gabriela Chamrová – referát správních a místních poplatků, podatelna
  Lucie Novotná – pokladna, přestupky, evidence obyvatel, ověřování listin
  Daniela Pisingerová – referát agendy majetku, ověřování listin
  Lenka Dvořáková – životní prostředí, výstavba a doprava
  Bohdan Jelen – správa objektu
  Martin Vyskočil – pracovník úklidu ÚMČ
  Luboš Strnad – pracovník úklidu ÚMČ

   

  Chaberský dvůr:
  Alena Wachtlová - knihovna
  Jitka Goldsteinová – galerie Chaberského dvora

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Úřad městské části
  Hrušovanské nám. 253/5
  Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Úřad městské části
  Hrušovanské nám. 253/5
  Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00

  4.3 Úřední hodiny
  PONDĚLÍ: 7:45 - 17:45
  STŘEDA: 7:45 - 17:45
  (12:00-13:00 polední pauza)

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 283 851 272

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Čísla faxu
  Fax: +420 283 851 277

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: http://dchabry.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

  Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Dolní Chabry je možné použít následující prostředky:

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zák. 500/2000 Sb.“ správního řádu.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Použití datové schránky

  Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zák. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.8 Další elektronické adresy
  oficiální: podatelna@dchabry.cz

 5. Případné platby lze poukázat

  Česká spořitelna a.s., Praha 8, č. účtu 2000704349

 6. IČO

  00231274

 7. DIČ

  CZ00231274

 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Smlouvy MČ najdete zde
  Formuláře a žádosti MČ najdete zde
  Územní plán
  Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
  Program rozvoje let 20. – 5 (pětiletý plán)
  Přehled směrnic a předpisů

  8.2 Rozpočet MČ

  8.3 Poskytnuté informace

 9. Žádosti o informace

  Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět je možné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5. Další možností je elektronická pošta: dchabry@dchabry.cz

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět je možné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5. Další možností je emailem podepsaným certifikátem na adresu podatelna@dchabry.cz .

 11. Opravné prostředky

  Opravný prostředek lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15. dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí, kdo rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

  Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

  Městská část Praha-Dolní Chabry
  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

  • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sv., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

  Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny : podatelna@dchabry.cz

 12. Formuláře

  Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s úřadem městské části Praha-Dolní Chabry

  Elektronické formuláře na www.praha.eu
  Tato služba nabízí uživatelům elektronické formuláře pro řešení rozličných agend na Magistrátu hl. m. Prahy a městských částech včetně on-line vyplnění a odeslání na podatelnu uživatelem vybraného úřadu.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na ÚMČ Praha-Dolní Chabry, naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

  popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.

  Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.

  Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Radou MČ Praha-Dolní Chabry

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Dolní Chabry nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha-Dolní Chabry

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha-Dolní Chabry dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti Městské části Praha-Dolní Chabry nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  17.3 výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 18. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení

 19. Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

 20. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

  Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.

 21. Profil zadavatele:

  https://nen.nipez.cz/profil/DCHABRY

 22. Zřizované organizaceSeznam zřizovaných organizací