INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

GDPR

Informace správce osobních údajů o rozsahu a způsobu zpracovávání osobních údajů fyzických osob souladu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností od 25.05.2018.

Rozsah shromažďování osobních údajů a doby jejich uložení...

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů je Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen „MČ“),  IČ: 00231274, se sídlem: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, prostřednictvím orgánu obce, kterým je Úřad městské části Praha-Dolní Chabry (dále jen ÚMČ), se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8. Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci ÚMČ zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným organizačním řadem úřadu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec je v přímém kontaktu s vedením MČ a má přímý přístup k vedení MČ. Pověřenec je kvalifikovanou osobou, znalou právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně důkladné znalosti Nařízení). Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39 Nařízení.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (občané). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy městské části, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce městské části.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

Kontaktní údaje pověřence :

Jméno a příjmení: Operátor ICT, a.s., Mgr. Hana Haubertová, MPA
Telefon: +420 246 030 971
Se sídlem:Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 02795281
e-mail:  dpo@operatorict.czhaubertova.hana@operatorict.cz

Kontaktní údaje pro podání

Telefon:    +420 284 680 836
e-mail:   dpo@dchabry.cz
kontakt IDdS: ztib27j

JAK PODAT ŽÁDOST

ÚMČ Praha-Dolní Chabry přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

  • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ Praha-Dolní Chabry
  • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Přístup k údajům

-právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Oprava údajů

právo na opravu nepřesných osobních údajů anebo doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu

Omezení zpracování (na nezbytná data a uchování dat)

právo se zakládá na souhlasu subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Přenositelnost údajů

právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem údajů správci druhému, je–li to technicky proveditelné.

Výmaz údajů- právo být zapomenut

právo na vymazání těch osobních údajů, které již nejsou potřebné, při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li oprávněný právní důvod pro zpracování.

Právo vznést námitku

právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. ÚMČ údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce uložit přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Může také odmítnout žádosti vyhovět. V takovém případě ÚMČ v součinnosti s pověřencem zpracuje stručné zdůvodnění, v němž žadatele vyrozumí o odmítnutí a uvede důvody, pro které žádosti nevyhověl. Současně mu poskytne informaci o právu obrátit se na dozorový úřad ÚOOÚ a soudní orgán.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,  se řídí zákonem č.  499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě. Subjektu údajů budou sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

Lhůta pro poskytnutí informace: nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

SUMÁŘ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVANÝCH ÚMČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY

souhrnná tabulka přehledu agend zpracovávajících osobní údaje dle účelu zpracování, identifikace správců, zdrojů osobních údajů a jejich podoby (digitální či papírové, typu osobních údajů, podle jejich archivační lhůty a v závislosti na právním titulu a základě ( přehled zákonů a předpisů, podle nichž jsou osobní údaje zpracovávány).

odkaz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOBILNÍ ROZHLAS