Tramvaj

Dne 2.11.2022 bylo odesláno vyjádření ke stavebním objektům stavby „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, I. Etapa“


Projektová dokumentace "TT Kobylisy - Zdiby 2022" (418 MB)

C-SITUACE : C1-CELK-TT_Zdiby.pdf

C3-KOO : C3-KOO-TT_Zdiby-1.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-2.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-3.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-4.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-5.pdf

C4-Linky : C4-Linkove_vedeni.pdf


Dolní Chabry se 9. července 2020 v rámci řízení o posuzování vlivu záměru na životní prostředí připojily svým vyjádřením k výstavbě záměru ,,Tramvajová trat' Kobylisy - Zdiby", které zaslaly řediteli odboru ochrany prostředí na pražském magistrátu. Městská část v dokumentu zdůraznila požadavek, aby výstavba tramvajové tratě přinesla zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber a především zachovala či zlepšila zdejší životní podmínky. Nesmí dojít k zhoršení obslužnosti MHD v ostatních částech městské části a rušení spojů bus a je třeba zajistit motivaci k preferenci MHD před automobily. Pokud má být projekt úspěšný a přínosný, je zapotřebí zajistit dostatečnou kapacitu záchytných parkovišť P+R.

Dolní Chabry se ve vyjádření přiklonily k preferenci varianty č. 1, tedy s tratí ve středovém pásu a jedním jízdním automobilovým pruhem pro každý směr, která neubírá na stávajících parkovacích místech rezidentů a není nutný zábor dalších pozemků a odstranění zeleně, jak navrhuje varianta č. 2 o dvou jízdních pruzích směrem do centra Prahy a jedním z centra. K první variantě se přiklonila 29. června ve svém vyjádření také Rada Středočeského kraje.


V březnu 2019 zveřejnila městská část výsledky místní ankety k tramvaji do Zdib, která se konala v průběhu posledních dvou únorových týdnů online i pomocí anketních lístků doručených občanům do schránek. Bezmála 70 % hlasujících se vyjádřilo souhlasně, 27 % bylo proti výstavbě trati. Ankety se zúčastnilo 643 lidí a podrobnější výsledky naleznete na webu MČ.


Stanovisko MČ k dokumentaci TT Kobylisy – Zdiby

Městská část Praha-Dolní Chabry poslala jako dotčený orgán v termínu do 22. února 2019 své písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) týkající se projektu tramvajové trati Kobylisy – Zdiby. Související dokumentaci k zjišťovacímu řízení včetně zveřejněné studie naleznete na stránkách informačního systému EIA (Text oznámení záměru).

Vyjádření naleznete ke stažení v přílohách. Součástí přílohy jsou také konkrétní technické připomínky zpracované starostkou Ing. Barborou Floriánovou a Ing. Vladimírem Musilem, které byly konzultovány s technickým ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Janem Šurovským, Ph.D. a následně také odsouhlaseny.


Projekt tramvaje byl v lednu 2019 postoupen k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Z přiložené dokumentace je patrné, že na území Dolních Chaber by měly vzniknout tři zastávky: Kobyliská, Prunéřovská a V Rybníčkách. Součástí projektu by měly být také dva P+R terminály: na okraji Zdib pro 420 automobilů a na konci trati v Sedlci pro 840 automobilů. Stavba bude mít délku necelých 5,5 km a celková investice by se měla pohybovat kolem 2,36 miliardy korun s tím, že financována by akce měla být Prahou a Středočeským krajem v poměru 55 ku 45 procentům.

Počátkem února 2019 rozhodlo vedení Středočeského kraje o zadání vypracování projektové dokumentace sdružení firem Společnost TT Zdiby (Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty). Projektové práce by měly stát 44,6 milionů korun.


Již v roce 2011 jsme otevřeli myšlenku prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Dolních Chaber. Tu jsme vzápětí podpořili návrhem na změnu územního plánu hl. m. Prahy týkající se Ústecké ulice. S narůstající dopravní zátěží v okrajových částech Prahy a jejich nejbližším okolí se k otázce řešení pohodlného a rychlého spojení veřejnou dopravou přiklánělo stále více městských částí a přilehlých obcí za hranicemi hlavního města.

S možností prodloužení tramvaje z kobyliské vozovny dále na sever začal v následujících letech počítat také IPR a za svou vzal později myšlenku rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy. V roce 2017 se uskutečnilo několik koordinačních schůzek a vznikla dokonce podrobná studie zabývající se zlepšením dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy, konkrétně „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ jejíž část naleznete níže.

Počátkem roku 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje o záměru stavby a zahájení investorských akcí s ní souvisejících. Výstavba tramvajové trati do Zdib přes Dolní Chabry včetně několika P+R parkovišť by tak mohla být zahájena už v roce 2022. V dalších krocích bude rozhodující vyjádření DPP, spolupráce s pražským magistrátem, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) ale i politická vůle dotáhnout projekt do zdárného konce.

Rada hl. m. Prahy vzala v říjnu 2018 na vědomí dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“, který kromě mnoha dalších návrhů počítá s prodloužením tramvajové trati ze současné konečné zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry do Zdib. S tím bude souviset i úprava spojů linek místních autobusů. Tento dokument je pouze návrhem k realizaci, a tudíž i podkladem pro další diskuzi. Vybraný list naleznete v příloze, celý dokument pak na stránkách PID.

Pro Dolní Chabry by rozšíření tramvajové sítě znamenalo značné ulehčení již dnes tak přepjaté dopravě na Ústecké a v jejím okolí. Veškeré přípravy jsou však stále v procesu.