Tramvaj

Ve čtvrtek 12. října proběhla veřejná prezentace připravované tramvajové trati Kobylisy – Zdiby. Projekt přišli představit zástupci investora stavby, organizace ROPID a projektant záměru. Chaberský dvůr přivítal ve Velkém sále zhruba tři desítky zájemců, asi čtyřicet posluchačů se zúčastnilo online díky přenosu na Facebooku MČ a mnozí další si záznam ze setkání pustili posléze.
V úvodní části přednesl Jan Šurovský, technický ředitel z pražského dopravního podniku, základní informace a uvedl hosty do problematiky. Poté následovalo stručné představení projektu Jiřím Pechem z Pragoprojektu. Pak už následovala bohatá diskuze a dotazy z publika, které směřovaly například k uspořádání Ústecké ulice, provozu nové tramvaje, ale i obavám z dopadů na celkové fungování dopravy v městské části.

V diskuzi mj. zaznělo:
Občané požadovali zachování přímého spojení mezi horní a spodní částí Dolních Chaber. Řešily se proto navrhované úpravy v autobusových linkách, přičemž zůstat by měla linka 162, která by ovšem nemířila na Ústeckou, ale od Osecké by vedla po Spořické do Kobylis přes Čimice.
Rezidenti především na Ústecké vznesli obavy, že nové dopravní uspořádání jejich ulice s tramvajovým pásem přinese více hluku, vibrací a dopravy pod okny jejich domů. Ty se snažil rozptýlit technický ředitel DPP Šurovský: tramvaje už dávno nemají povinnost zvonit před opuštěním zastávky; tramvaje pojedou téměř v linii a rovině, přičemž hluk produkují především křížení kolejí, výhybky a oblouky v zatáčkách; dnešní tramvaj je při rozjezdu tišší než autobus; kolejový svršek bude umístěn na štěrku a kolejnice upevněny přes gumové těsnění.
Obavy byly vyjádřeny také k plynulosti automobilového napojení bočních ulic na jednopruhovou Ústeckou. Jako jedno z možných řešení bylo nabídnuto na úkor několika parkovacích míst zřídit v případě potřeby krátký připojovací pruh.
Tramvaje by měly jezdit ve špičce každé čtyři minuty v obou směrech, v poledne se předpokládá provoz po deseti minutách. Možnost nočních spojů je zatím ještě v diskuzi. 

Co se změnilo oproti dřívější dokumentaci po jednání s městskou částí? 
Ústecká ulice bude v Dolních Chabrech obsluhována čtyřmi zastávkami: Dopraváků, Pod Křížem, Osecká a Měděnecká.
Cyklopruhy nově povedou bočními ulicemi. Díky tomu se získá prostor pro daleko více zeleně, tedy ucelenou alejovou výsadbu, více zasakovacích míst i středový kolejový pás osázený suchomilnými rostlinami.
Získaný prostor bude sloužit k parkování i místním rezidentům. Parkovací místa přitom původně v plánu nebyla. V budoucnu bude pro tuto funkci vyhrazen vydlážděný zasakovací parkovací pruh. 
Z ulice Obslužná zmizela po náročných jednáních budova trakční měnírny. Nově má stát mimo obytnou zástavbu, na ploše mezi Ústeckou a budoucím golfovým areálem.
Propojením ulice Pod Křížem dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti ulic kolem menhiru. Propojit se má i západní rameno Protilehlé ulice, což pomůže obsloužit zejména Nové Chabry.

Nejdůležitější připomínky budou zahrnuty do projektové přípravy, která je předstupněm územního řízení, kde se již budou řešit konkrétní detaily stavby. Městská část vnímá požadavky a potřeby občanů a k projektu tramvaje přistupuje maximálně zodpovědně.
Záznam z veřejné diskuze můžete zhlédnout na Facebooku městské části. Podklady z diskuze si zájemci mohou prohlédnout na webu MČ v záložce Tramvaj.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby


Dne 2.11.2022 bylo odesláno vyjádření ke stavebním objektům stavby „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, I. Etapa“


Projektová dokumentace "TT Kobylisy - Zdiby 2022" (418 MB)

C-SITUACE : C1-CELK-TT_Zdiby.pdf

C3-KOO : C3-KOO-TT_Zdiby-1.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-2.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-3.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-4.pdfC3-KOO-TT_Zdiby-5.pdf

C4-Linky : C4-Linkove_vedeni.pdf


Dolní Chabry se 9. července 2020 v rámci řízení o posuzování vlivu záměru na životní prostředí připojily svým vyjádřením k výstavbě záměru ,,Tramvajová trat' Kobylisy - Zdiby", které zaslaly řediteli odboru ochrany prostředí na pražském magistrátu. Městská část v dokumentu zdůraznila požadavek, aby výstavba tramvajové tratě přinesla zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber a především zachovala či zlepšila zdejší životní podmínky. Nesmí dojít k zhoršení obslužnosti MHD v ostatních částech městské části a rušení spojů bus a je třeba zajistit motivaci k preferenci MHD před automobily. Pokud má být projekt úspěšný a přínosný, je zapotřebí zajistit dostatečnou kapacitu záchytných parkovišť P+R.

Dolní Chabry se ve vyjádření přiklonily k preferenci varianty č. 1, tedy s tratí ve středovém pásu a jedním jízdním automobilovým pruhem pro každý směr, která neubírá na stávajících parkovacích místech rezidentů a není nutný zábor dalších pozemků a odstranění zeleně, jak navrhuje varianta č. 2 o dvou jízdních pruzích směrem do centra Prahy a jedním z centra. K první variantě se přiklonila 29. června ve svém vyjádření také Rada Středočeského kraje.


V březnu 2019 zveřejnila městská část výsledky místní ankety k tramvaji do Zdib, která se konala v průběhu posledních dvou únorových týdnů online i pomocí anketních lístků doručených občanům do schránek. Bezmála 70 % hlasujících se vyjádřilo souhlasně, 27 % bylo proti výstavbě trati. Ankety se zúčastnilo 643 lidí a podrobnější výsledky naleznete na webu MČ.


Stanovisko MČ k dokumentaci TT Kobylisy – Zdiby

Městská část Praha-Dolní Chabry poslala jako dotčený orgán v termínu do 22. února 2019 své písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) týkající se projektu tramvajové trati Kobylisy – Zdiby. Související dokumentaci k zjišťovacímu řízení včetně zveřejněné studie naleznete na stránkách informačního systému EIA (Text oznámení záměru).

Vyjádření naleznete ke stažení v přílohách. Součástí přílohy jsou také konkrétní technické připomínky zpracované starostkou Ing. Barborou Floriánovou a Ing. Vladimírem Musilem, které byly konzultovány s technickým ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Janem Šurovským, Ph.D. a následně také odsouhlaseny.


Projekt tramvaje byl v lednu 2019 postoupen k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Z přiložené dokumentace je patrné, že na území Dolních Chaber by měly vzniknout tři zastávky: Kobyliská, Prunéřovská a V Rybníčkách. Součástí projektu by měly být také dva P+R terminály: na okraji Zdib pro 420 automobilů a na konci trati v Sedlci pro 840 automobilů. Stavba bude mít délku necelých 5,5 km a celková investice by se měla pohybovat kolem 2,36 miliardy korun s tím, že financována by akce měla být Prahou a Středočeským krajem v poměru 55 ku 45 procentům.

Počátkem února 2019 rozhodlo vedení Středočeského kraje o zadání vypracování projektové dokumentace sdružení firem Společnost TT Zdiby (Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty). Projektové práce by měly stát 44,6 milionů korun.


Již v roce 2011 jsme otevřeli myšlenku prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Dolních Chaber. Tu jsme vzápětí podpořili návrhem na změnu územního plánu hl. m. Prahy týkající se Ústecké ulice. S narůstající dopravní zátěží v okrajových částech Prahy a jejich nejbližším okolí se k otázce řešení pohodlného a rychlého spojení veřejnou dopravou přiklánělo stále více městských částí a přilehlých obcí za hranicemi hlavního města.

S možností prodloužení tramvaje z kobyliské vozovny dále na sever začal v následujících letech počítat také IPR a za svou vzal později myšlenku rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy. V roce 2017 se uskutečnilo několik koordinačních schůzek a vznikla dokonce podrobná studie zabývající se zlepšením dopravní dostupnosti v okolí hl. m. Prahy, konkrétně „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ jejíž část naleznete níže.

Počátkem roku 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje o záměru stavby a zahájení investorských akcí s ní souvisejících. Výstavba tramvajové trati do Zdib přes Dolní Chabry včetně několika P+R parkovišť by tak mohla být zahájena už v roce 2022. V dalších krocích bude rozhodující vyjádření DPP, spolupráce s pražským magistrátem, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) ale i politická vůle dotáhnout projekt do zdárného konce.

Rada hl. m. Prahy vzala v říjnu 2018 na vědomí dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“, který kromě mnoha dalších návrhů počítá s prodloužením tramvajové trati ze současné konečné zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry do Zdib. S tím bude souviset i úprava spojů linek místních autobusů. Tento dokument je pouze návrhem k realizaci, a tudíž i podkladem pro další diskuzi. Vybraný list naleznete v příloze, celý dokument pak na stránkách PID.

Pro Dolní Chabry by rozšíření tramvajové sítě znamenalo značné ulehčení již dnes tak přepjaté dopravě na Ústecké a v jejím okolí. Veškeré přípravy jsou však stále v procesu.