Veřejné zasedání ZMČ

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 23.06.2022 18:00 hod.   

 

Audio : 1-část, 2-část    
Pozvánka : XXII. veřejné zasedání
 
    
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 11.05.2022 18:00 hod. 195/22/ZMČ-209/22/ZMČ 

 

Audio : 1-část, 2-část    
Pozvánka : XXI. veřejné zasedání
 
    
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 07.03.2022 18:00 hod. 186/22/ZMČ-194/22/ZMČ 

 

Audio : 1-část, 2-část    
Pozvánka : XX. veřejné zasedání
 
    
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 28.02.2022 18:00 hod. 176/22/ZMČ-185/22/ZMČ 

 

Audio : 1-část, 2-část    
Pozvánka : IXX. veřejné zasedání
 
    
     

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 01.12.2021 18:00 hod.

1. Kontrola zápisu č.17

PDF 

 

Audio : 1-část, 2-část3-část

2. Dodatek č.8 ke Zřizovací listině Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace

PDF  
Pozvánka : 
XVIII. veřejné zasedání

3. Prodej části pozemku parc.č.1536/1, k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087

PDF  
 

4. Prodej části pozemku parc.č. 1405/1 v k.ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087

PDF  
 

5. Opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry

PDF  
 

6. Žádost o pořízení změny územního plánu pozemků parc.č.1294/5 a 1294/7 k.ú. Dolní Chabry

PDF  
 

7. Návrh na schválení pořízení změn územního plánu sídelního útvary hlavního města Prahy

PDF  
 

8. Návrh na schválení podnětu na pořízení změny územního plánu P 485/2019

PDF  
 

9. Rozpočtové provizorium na rok 2022

PDF  
 

10. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu

PDF  
 

11. Pověření ke kontrole darovacích smluv za roky 2021

PDF  
 

12. Pověření ke kontrole hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

PDF  
 

13. Schválení připomínek MČ Praha-Dolní Chabry k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

PDF  
 

14. Informace: -Rozpočtové opatření č. 9/2021

PDF  
 14. Informace: -Rozpočtové opatření č. 10/2021PDF  
 14. Informace: -Rozpočtové opatření č. 11/2021PDF  
 14. Informace: -Rozpočtové opatření č. 12/2021PDF  
 

15. Dotazy a připomínky občanů

PDF  
 

16. Různé

PDF  

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 08.09.2021Kontrola zápisu č.16  

 

Audio : 1-část, 2-část3-částSmlouva o spolupráci-probíhající změna ÚP20210908_2_U20210908_2_DZ

20210908_2_smlouva

20210908_2_URMČ

20210908_2_ZMĚNA

Pozvánka : 
XVII. veřejné zasedání
Žádost o vyjádření k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy zkráceným postupem na část pozemku parc. č. 52/4, k.ú. Dolní Chabry20210908_3_U.pdf20210908_3_DZ.pdf

20210908_3_ŽÁDOST.pdf

20210908_3_ksad.pdf

20210908_3_MHMP.pdf

20210908_3_U.pdf

/20210908_3_URMČ.pdf

 Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření20210908_4_U.pdf20210908_4_DZ.pdf

20210902_4_výzva.pdf

20210908_4_URMČ.pdf

20210908_4_ZPRÁVA.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 5/202120210908_5A_U.pdf20210908_5A_DZ.pdf

20210908_5A_RO.pdf

20210908_5A_URMČ.pdf

 Informace: -Rozpočtové opatření č. 6/2021

20210908_5B_U.pdf

20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 7/202120210908_5C_U.pdf20210908_5C_DZ.pdf20210908_5C_URMC.pdf
 Informace: -Rozpočtové opatření č. 8/202120210908_5D_U.pdf20210908_5B_DZ.pdf20210908_5B_URMČ.pdf
 Projednání křižovatky20210908_7_U.pdf 

20210908_7_uprava.pdf

20210908_7_dopis.pdf

20210908_7_křizovatka.pdf

20210908_7_protokol.pdf

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 14.06.20211. Kontrola zápisu č.15  

 

Audio : 1-část, 2-část2. Petice za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici20210614_2_U.pdf20210614_2_DZ.pdf

20210614_2_petice.pdf

20210614_2_URMC.pdf

Pozvánka : 
XVI. veřejné zasedání
3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry20210614_3_U.pdf20210614_3_DZ.pdf

20210614_3_Urmc.pdf

20210614_3_URMC2.pdf

20210614_3_Zamer.pdf

 4. Závěrečný účet za rok 202020210614_4_U.pdf20210614_4_DZ.pdf

20210614_4_fin.pdf

20210614_4_komentar.pdf

20210614_4_prehled.pdf

20210614_4_rozvaha.pdf

20210614_4_URMC.pdf

20210614_4_vykaz.pdf

20210614_4_zaverecny ucet.pdf

20210614_4_zapis.pdf

20210614_4_zprava.pdf

 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice „Fond kulturních a sociálních potřeb“20210614_5_U.pdf20210614_5_DZ.pdf

20210614_5_rozpocet.pdf

20210614_5_smernice.pdf

20210614_5_URMC.pdf

 6. Žádost TJ Sokol Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_6_U.pdf20210614_6_DZ.pdf

20210614_6_zadost.pdf

20210614_6_URMC.pdf

 7. Žádost SK Dolní Chabry o dotaci na úhradu investičních a provozních nákladů20210614_7_U.pdf20210614_7_DZ.pdf

20210614_7_zadost.pdf

/20210614_7_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 1/202120210614_8A_U.pdf20210614_8A_DZ.pdf

20210614_8A_RO.pdf

/20210614_8A_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 2/202120210614_8B_U.pdf20210614_8B_DZ.pdf

20210614_8B_RO.pdf

20210614_8B_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 3/202120210614_8C_U.pdf20210614_8C_DZ.pdf

20210614_8C_URMC.pdf

 8. Informace: -Rozpočtové opatření č. 4/202120210614_8D_U.pdf20210614_8D_DZ.pdf

20210614_8D_RO.pdf

20210614_8D_URMC.pdf

 8. Zpráva z realizace stavby č.4 akce „Dostavba ZŠ“20210614_8E_U.pdf 20210614_8E_ZPRAVA.pdf
 8. Kontrola darovacích smluv20210614_8F_U.pdf20210614_8F_DZ.pdf20210614_8F_ZAPIS.pdf
 9. Dotazy a připomínky občanů   
 10. Různé   

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Ing. Petr Kasa, Ing. Alena Hájíčková, Stanislav Vyšín, Hana Francová, Mgr. Ing. Martina Šušáková, Ing. Josef Doležal, 
Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Mgr. Hana Kunešová, Martin Knížek, 
Ing. Barbora Floriánová, JUDr. Milan Golas, Ing. Miloslav Pexa

Ze dne

Body jednáníUsneseníDůvodová zprávaPříloha
Zápis : 31.03.20213. Rozpočet MČ pro rok 202120210315_3_U.pdf20210315_3_DZ.pdf

20210315_3_rozpocet.pdf
20210315_3_usmesenirmc.pdf

Audio : 1-část, 2-část4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 202620210315_4_U.pdf20210315_4_DZ.pdf20210315_4_strednedobyvyhled.pdf
Pozvánka : 
XV. veřejné zasedání
5. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MČ20210315_5_U.pdf20210315_5_DZ.pdf20210315_5_beranov.pdf
20210315_5_bilenecke.pdf
20210315_5_chaberak.pdf
20210315_5_zs.pdf
 6. Memorandum biokoridor20210315_6_U.pdf20210315_6_DZ.pdf

20210315_6_memorandum.pdf
20210315_6_mhmp.pdf
20210315_6_us.pdf
20210315_6_us2.pdf
20210315_6_us3.pdf

 7. Projednání petice20210315_7_U.pdf20210315_7_DZ.pdf 
 8. Informace - 1.Rozpočtové opatření č.920210315_8_U.pdf20210315_8_DZ.pdf20210315_8_RO.pdf
20210315_8_urmc.pdf
 8. Informace - 2.Rozpočtové opatření č. 1020210315_8a_U.pdf20210315_8a_DZ.pdf20210315_8a_RO.pdf
20210315_8a_urmc.pdf
 
 8. Informace - 3.Zpráva TDS20210315_8b_U.pdf20210315_8b_DZ.pdf20210315_8b_zprava.pdf
 11.kontrola darovacích smluv20210315_11_U.pdf 20210315_11_zapis.pdf

 

DatumPozvánkaZápisAudio odkazUsnesení 
15.03.2021XV. veřejné zasedáníZápis č. 015/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 15.03.2021
usn. č. 131 - 139
16.12.2020XIV. veřejné zasedání,Zápis č. 014/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 16.12.2020
usn. č. 120 - 130 
4.11.2020XIII. veřejné zasedání,Zápis č. 013/20/.ZMČ1-částUsnesení ZMČ ze dne 04.11.2020
usn. č. 118 - 119
09.09.2020XII. veřejné zasedání,Zápis č. 012/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 09.09.2020
usn. č. 107 - 117 
24.06.2020XI. veřejné zasedání,Zápis č. 011/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 24.06.2020
usn. č. 89 - 106 
15.05.2020X. veřejné zasedání,Zápis č. 010/20/.ZMČ1-část, 2-částUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 84 - 88 

 

11. 3. 2020

4.3.2020

 

IX. veřejné zasedáníZMČ-doplnění programu

IX. veřejné zasedánínový termín

Zápis č. 009/20/.ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 11.03.2020
usn. č. 80 - 83 
18.12.2019VIII. veřejné zasedáníZápis č. 008/19/ZMČ1-čast,  2-častUsnesení ZMČ ze dne 18.12.2019
usn. č. 71 - 79
18.9.2019VII. veřejné zasedáníZápis č. 007/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 18.09.2019
usn. č. 54 - 70
26.6.2019VI. veřejné zasedáníZápis č. 006/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 26.6.2019
usn. č. 43 - 53
12.6.2019V. veřejné zasedáníZápis č. 005/19/ZMČ1-část, 2-část3-část, 4-část,Usnesení ZMČ ze dne 12.6.2019
usn. č. 32 - 42
27.3. 2019IV. veřejné zasedáníZápis č. 004/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 27.3.2019
usn. č. 024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
6.3.2019III. veřejné zasedáníZápis č. 003/19/ZMČI-část, II-částIII-část,Usnesení ZMČ ze dne 6.3.2019
usn. č. 022-023 / 19 / ZMČ
12.12.2018II. veřejné zasedáníZápis č. 002/18/ZMČI-část, II-část

Usnesení ZMČ ze dne 12.12.2018
usn. č. 012-021 / 18 / ZMČ

31.10.2018I. veřejně zasedáníZápis č. 001/18/ZMČmp3Usnesení ZMČ ze dne 31.10.2018
usn. č. 001-011 / 18 / ZMČ