Vyřídíte na úřadě

Na Úřadě MČ Praha - Dolní Chabry si vyřídíte:

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

 • výpisy jsou vydávány na počkání
 • pracoviště ÚMČ Praha - Dolní Chabry kancelář č. 116 - podatelna
 • telefonické dotazy 283 851 272
 • úřední hodiny pondělí a středa 
  7.45-12.00  13.00-17.45

RT = Výpis z rejstříku trestů

 • správní poplatek: 100,- Kč
 • vydání přímo občanům ČR (fyzickým osobám) s platným průkazem totožnosti
 • vydání cizincům
 • má-li přidělené rodné číslo - na základě povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu opatřeného fotografií
 • nemá-li přiděleno rodné číslo - na základě identifikačního dokladu
 • vydání prostřednictvím zmocněnce  - na základě úředně ověřené plné moci (vzor na www.czechpoint.cz/ - dokumenty ke stažení).  
  Zmocněnec se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

KN = Výpis z katastru nemovitostí

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • částečný výpis / úplný výpis
 • k vydání je nutno znát alespoň jednu z uvedených možností
  - číslo listu vlastnictví
  - číslo parcely
  - katastrální území
  - číslo popisné, evidenční
 • doklad nelze vystavit na základě rodného čísla, data narození ani dle jména
 • poskytovány jsou pouze textové výpisy nikoliv snímky

OR = Výpis z obchodního rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • k vydání je třeba znát IČ
 • výpis je platný k aktuálnímu datu
 • úplný výpis - zahrnuje veškeré informace, zapsané po dobu existence firmy

ŽR = Výpis ze živnostenského rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • k vydání je třeba znát IČ
 • na základě identifikačního čísla organizace jsou vydávány pouze ověřené výstupy z  veřejné části živnostenského rejstříku

CRŘ = Centrální registr řidičů - výpis bodového hodnocení řidiče

 • dle novely zákona č.361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu) lze od 1.1.2009 požádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • k vydání je potřeba předložit  platný občanský a řidičský průkaz

IR = Výpis z insolventního rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • vyhledávání informací o
  - osobě - nutné uvést osobní údaje
  - organizaci - nutné uvést IČ organizace
 • spravuje Ministerstvo spravedlnosti

ISVZ = Informační systém o veřejných zakázkách - Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • - k vydání je nutné znát IČ organizace

MA ISOH = Modul autogramy Informační sytém odpadového hospodářství

 • pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá:

1) platný doklad totožnosti
2) výpis z obchodního rejstříku ( lze vydat na místě)
3)živnostenské oprávnění
4) pokud nežádá o oprávnění k přístupu osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc

 • vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné jen na základě identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • pracovník kontaktního místa může provést:
  - registraci a vydání přístupových údajů
  - změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
  - vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • podrobnosti: www.cenia.cz

Konverze z listinné do elektronické podoby

 • žadatel předkládá listinu, kterou chce konvertovat
 • výstup je dle volby žadatele předáván:

1) na CD
2) je zaslán do tkz. "Úschovny" (www.czechpoint.cz/uschovna) , tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel kdykoliv později vyzvedne

 • úhrada nosiče CD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi
 • správní poplatek: 30,- Kč stránka

Konverze z elektronické do listinné podoby

 • elektronický dokument pouze ve formátu PDF žadatel předkládá na CD, flash  nebo pošle z vlastní datové schránky žadatele do "Úschovny" (www.czechpoint.cz/uschovna) - v posledním případě žadatel předkládá také potvrzení o vložení dokumentu, z něž je patrná  jeho jednoznačná identifikace
 • správní poplatek: 30,- Kč stránka
  podrobnosti naleznete  www.datoveschranky.info

DATOVÉ SCHRÁNKY

Žádost o zřízení datové schránky

 • žadatelé fyzické osoby (FO), podnikající fyzické osoby (PFO), právnické osoby (PO), které nejsou zapsány v obchodním rejstříku
 • s platným dokladem totožnosti
 • zřízení datové schránky do tří dnů a poté žadatel obdrží  vygenerované přístupové údaje poštovní zásilkou
 • právnickým osobám zapsaným v OR je datová schránka zřízena automaticky MV ČR, přístupové údaje obdrží poštovní zásilkou do vlastních rukou
 • bez správního poplatku

Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • zneplatnění stávajících přístupových údajů je okamžité, následně je  automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů
 • bez správního poplatku (opakované zneplatnění a vydání přístupových údajů během 3 let - správní poplatek 200,- Kč)

Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 • zjištění stavu, kdy bylo požádáno o zaslání přístupových údajů do e-mailové schránky a  údaje  nebyly doručeny
 • žadatel uvede číslo jednací (uvedeno v textu "Potvrzení o oznámení přístupových údajů a vydání nových") a e-mailovou adresu (shodnou s adresou zadanou při žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)
 • bez správního poplatku

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • poté uvede osobní údaje  nově pověřené osoby
 • bez správního poplatku

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • následně určí osobu u níž má být zneplatněn přístup
 • bez správního poplatku

Žádost o znepřístupnění datové schránky, zřízené na žádost

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad,  opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, zřízené na žádost

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o nastavení datové schránky do režimu OVM

 • vykonává-li FO nebo PO působnost v oblasti veřejné správy, může požádat, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci (OVM), ta se pak chová jako schránka OVM a využívá možnosti tohoto typu schránek. O vyřízení žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.
 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • žadatel dokládá osvědčení, o výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM

 • v případě pozbytí působnosti v oblasti veřejné správy je držitel datové schránky v režimu OVM povinen bezodkladně informovat MVČR
 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, který jej opravňuje k danému úkonu (např. jmenovací listina, usnesení zastupitelstva apod.,)
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc), úkonem lze

1) zneplatnit oprávněnou osobu (zrušit)
2) zneplatnit oprávněnou osobu a současně pověřit novou oprávněnou osobu

 • bez správního poplatku

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO

(nastavení DS do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy, v současnosti pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení)

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku
Přílohy:

Pro Vaše podání, dotazy či žádosti můžete využít e-mailovou na adresu podatelna@dchabry.cz . Na tuto adresu posílejte i možné přílohy.

E-podatelna ÚMČ Praha-Dolní Chabry byla zřízena na základě NV č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Podání přijatá jejím prostřednictvím, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

E-podatelna přijímá zprávy s platným elektronickým podpisem.

Podání, která neobsahují platný elektronický podpis, budou  podatelnou předána k řešení ve stejném režimu jako neelektronická (papírová) podání.

Bude-li nutné doložit náležitosti související s vyřízením podání, žadatel bude vyzván k jejich doplnění.

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 1000 kB.

Na adresu podatelna@dchabry.cz zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy dchabry@dchabry.cz.

Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na Úřad městské části do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.
Ein Zweck zu testen, ob Sie ein menschlicher Benutzer sind und um automatisierten Spam vorzubeugen.

Přílohy:

Základní informace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek hradí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.  

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí, v jejichž území leží veřejné prostranství.

Postup pro řešení situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, prostřednictvím poštovních služeb či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem. Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, které má uvádět v ohlášení, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtu u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka.

Poplatník současně uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů)  je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlášení se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Potřebné doklady

Zplnomocnění k přihlášení užívání veřejného prostranství (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku oprávnění k zastupování uživatele).

Sazba

Sazba poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třináctému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (č. 18/2004, 8/2011 a 19/2019 Sb. hl. m. Prahy)

Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů. Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.

Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Poplatník je povinen podat ohlášení u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle citované vyhlášky poplatku nepodléhá.

Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy jsou následující:

 • 300,- Kč   za jednoho psa chovaného v rodinném domě
 • 600,- Kč   za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
 • 200,- Kč   za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel

                 invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchod

                 nebo osoba starší 65 let, který je jeho jediným zdrojem příjmů

 • 300,- Kč   za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel        psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, anebo osoba starší 65 let, který je jeho jediným zdrojem příjmů
 • 1500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
 • 2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
 • 600,- Kč   za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
 • 900,- Kč   za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

 

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:

 1. nečiní-li více jak 600,- Kč ročně, od 01. ledna - do 31. března každého roku
 2. činí-li více než 600,- Kč ročně. Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P. Dále jsou od poplatku osvobození držitelé psů převzatých z útulků Hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí.

Od 01.01.2020 je každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit identifikačním číslem podle veterinárního zákona.

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu.

Povinnost držitelů psa

 • ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence psů MČ Praha-Dolní Chabry
 • od 01.01.2020 musí být, podle § 4 odst. 4 veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., každý pes označen elektronickým čipem
 • v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 15 dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným prohlášením (pokud jste tak dosud neučinili, informujte příslušný odbor dodatečně).

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na www.dchabry.cz www.dchabry.cz/formulare-zadosti

ÚMČ Praha-Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: gabriela.chamrova@dchabry.cz(odkaz odešle e-mail).

Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a zákona č.

553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí

údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o Místním poplatku ze psů.

Volný pohyb psů

MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů.

Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz. předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, ve znění poz. předpisů. Obecně závazná vyhláška Hl.. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Gabriela. Chamrová, referent ÚMČ

Základní informace

Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.

Místní poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a  obecně  závazné vyhlášky  č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy,  o místním poplatku ze vstupného.

Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí/kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí a ve věci jedná pořadatel akce (příp. jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadě městské části, na jejímž území se akce koná.

Postup pro řešení situace

Pořadatel akce splní svoji ohlašovací povinnost, ve které uvede

 • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu pořadatele akce,  obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo);  místo trvalého pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě  adresu pro doručování;   u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
 • údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, datum a hodinu konání akce, místo konání, u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, včetně děl módního návrhářství, audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců), pokud nejsou spojené s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

Po akci uvede poplatník správci poplatku částku vybraného vstupného a místní poplatek zaplatí.

V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

Lhůty

Nejméně týden před konáním akce je třeba splnit ohlašovací povinnost.

Do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci.

Do 15 dnů sdělit jakoukoliv změnu údajů.

Do 15 dnů bez vyměření zaplatit poplatek, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Doklady, které je třeba mít s sebou

fyzická osoba: občanský průkaz;

právnická osoba:  plnou moc a občanský průkaz.

Sazby poplatku

Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH.

typ akce

popis akce

sazba

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV  

veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců

 

v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob

  5%

v případě, že je akce spojena s restauračním provozem

20%

kulturní akce §2 písm. a) bod 2 OZV

módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)              

20%

sportovní akce

 

utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení       

10%

prodejní akce

burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických) 

20%

reklamní akce

 

akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20%

V některých městských částech se mohou výše uvedené sazby lišit, individuální sazby pro jednotlivé městské části jsou uvedeny v příloze obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného.

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Akce, jejichž výtěžek je věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky.

Osvobození podle obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění (dále jen „OZV“)

 • kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV, které se konají v prostorách do 3000 osob a které nejsou spojeny s restauračním provozem
 • taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod. a maturitní plesy;
 • akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část pořadatelem
 • další osvobození pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí dle přílohy OZV.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.

 • na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

 

Úřad MČ Praha-Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel – Novotná Lucie
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 722-974-819
e-mail:lucie.novotna@dchabry.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, v případě, že občan nemá vydán platný občanský průkaz prokáže svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenská knížka). Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství. 
Doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva, dohoda o výpůjčce apod.). V případě, že občan hlásící se k pobytu není sám uživatelem bytu, připojuje úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (uživatele bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Z důvodu ověření oprávněnosti udělení souhlasu je rovněž nutné předložit doklad  oprávnění užívat byt.
Doklad o vlastnictví objektu (bytu, domu) není vlastník povinen dokládat. Existenci vlastnického práva ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem. Pro urychlení vyřízení zaevidování nového pobytu doporučujeme občanům mít tento doklad s sebou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

Přílohy:

Novela zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb.hl.m. Prahy

Nová úprava bude platit od 1. ledna 2020.

Tato informace je důležitá pro ubytovatele, kteří na území Městské části Praha-Dolní Chabry poskytují ubytování za úplatu.

 1. Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry. (§ 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
 2. Všichni ubytovatelé mají povinnost do 30.01.2020 (v případě pozdějšího zahájení ubytování do 30 dnů ode dne zahájení činnosti) splnit ohlašovací povinnost, lhůta pro oznámení o ukončení činnosti je 15 dnů. Tiskopis s povinnými náležitostmi ohlášení naleznete na našich webových stránkách, popřípadě v listinné podobě na ÚMČ.

https://www.dchabry.cz/vyridite-na-urade

 1. Platí povinnost vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě a zapisovat do ní povinné údaje podle § 3g zákona 565/1990 Sb. Následně podle údajů z evidenční knihy bude plátce (ubytovatel) platit poplatky z pobytu. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku má povinnost uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od posledního zápisu. Výčet osob osvobozených od poplatku, najdete v § 3b zákona 565/1990 Sb.
 2. Poplatníkem poplatku je ubytovaná osoba a plátce je poskytovatel ubytování (ubytovatel) vybere od ubytované osoby poplatek a pak jej odvede obci. Splatnost poplatku je do 15. dne každého následujícího měsíce.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho jsou nastaveny stejné podmínky i pro samotné obce. Nový poplatek bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o lázeňské místo nebo o místo soustředěného turistického ruchu. Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, to je pro rok 2020 maximálně 21 Kč za den a v následujících letech maximálně 50 Kč za den.

 

Městská část Praha-Dolní Chabry nabízí od března 2020 služby sociálního pracovníka pro některé ohrožené skupiny zdejšího obyvatelstva. Pomoc nabízíme osobám se zdravotním postižením, které se mohou stát závislými na pomoci druhých osob, dále osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit do běžného života společnosti (např. samoživitelé, mladiství po odchodu z dětského domova, osoby nezaměstnané, národnostní menšiny), osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách a také osobám pečujícím o své blízké.

Sociální pracovník poskytuje odborné sociální poradenství, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, podporu při jednání s úřady, pomoc s orientací v systému sociálních a zdravotních služeb, pomoc pro osoby se zdravotním postižením při vyřizování průkazu mimořádných výhod (např. ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči, pomoc při získání potřebných zdravotních pomůcek, pomoc osobám ohroženým předlužením, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a závislostmi, popřípadě další záležitosti spojené s řešením životních situací uvedených skupin osob.

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti, nicméně při osobním kontaktu a jednání, je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů.

Sociální pracovník pro MČ Praha-Dolní Chabry: Mgr. Mariana Kalianková.

Úřední hodiny: Pondělí: 14:30 – 16:30.

E-mail: socialni@dchabry.cz, tel.: 725 010 084.


Dne 1. 1. 2020 byla zahájena realizace projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po dobu 30 měsíců.

 

Přílohy:

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na obecním úřadu podle místa trvalého pobytu, v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodech, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Úřad MČ Praha-Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel – Novotná Lucie
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 722-974-819
e-mail:lucie.novotna@dchabry.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba. Pokud je tímto dokladem doklad o vlastnictví, může ohlašovna existenci vlastnického práva ověřit dálkovým způsobem.

 • pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
 • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
 • doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
 • pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
 • pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Přílohy:

Na Úřadě MČ Praha 8 si vyřídíte:

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35. 180 00 Praha 8 – Libeň

odbor sociálních věcí

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.

Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.

Mimoto se s pracovnicemi OSPOD  můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.

Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.

Sociální pracovník - poskytuje  odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.

Kurátor pro dospělé - poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.

UPOZORNĚNÍ: Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha-Dolní Chabry

vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek

Zprostředkování zaměstnání  - Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy:

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35. 180 00 Praha 8 – Libeň

odbor občansko-správní

 

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Oddělení matriky

Oddělení správní

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35. 180 00 Praha 8 – Libeň

Odbor právních služeb

Přílohy:

Sociální služby:

Městská část Praha-Dolní Chabry nabízí od března 2020 služby sociálního pracovníka pro některé ohrožené skupiny zdejšího obyvatelstva. Pomoc nabízíme osobám se zdravotním postižením, které se mohou stát závislými na pomoci druhých osob, dále osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením, které se v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit do běžného života společnosti (např. samoživitelé, mladiství po odchodu z dětského domova, osoby nezaměstnané, národnostní menšiny), osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách a také osobám pečujícím o své blízké.

Sociální pracovník poskytuje odborné sociální poradenství, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, podporu při jednání s úřady, pomoc s orientací v systému sociálních a zdravotních služeb, pomoc pro osoby se zdravotním postižením při vyřizování průkazu mimořádných výhod (např. ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči, pomoc při získání potřebných zdravotních pomůcek, pomoc osobám ohroženým předlužením, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a závislostmi, popřípadě další záležitosti spojené s řešením životních situací uvedených skupin osob.

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti, nicméně při osobním kontaktu a jednání, je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů.

Sociální pracovník pro MČ Praha-Dolní Chabry: Mgr. Mariana Kalianková.

Úřední hodiny: Pondělí: 14:30 – 16:30.

E-mail: socialni@dchabry.cz, tel.: 725 010 084.


Dne 1. 1. 2020 byla zahájena realizace projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po dobu 30 měsíců.

 

Přílohy:

Ostatní:

Evidence řidičů    (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště: Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin; Pátek 7.00 - 11.00 hodin

Evidence vozidel   (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště
Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11;  Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19
Praha 3 -Jarov, Osiková 2; Praha 10 - Bohdalec, Na Vršovskou horou 88

K návštěvě přepážky registru řidičů a vozidel se  můžete objednat přes internet na http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/index.html

a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

Přílohy:

1.  Orgány státní správy, městské části a hl.m.Praha mohou podat podnět na pořízení změny přímo MHMP odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

2.  Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny nachází.

3.  Postup při podání podnětu na pořízení změn fyzickými a právnickými osobami musí splňovat následující podmínky:

3.1. Podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné provést pouze písemnou formou. Bude obsahovat identifikaci území, kterého se navržená změna týká, a popis navrhované změny a její podstaty.

3.2. Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti:

·             Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj.výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

·             Identifikace území, jehož se navržená změna týká  (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází).

·             Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.

·             Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.

·             Snímek  katastrální mapy.

·             Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.

·             Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000.          

4.  V případě podání podnětu na pořízení změny územního plánu, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

5.  Rada HMP jednou až dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/podnety_na_zmeny_a_upravy_uzemniho_planu/index.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/podnety_na_zmeny_a_upravy_uzemniho_planu/index.html

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

http://www.geoportalpraha.cz/