Vyřídíte na úřadě

Na Úřadě MČ Praha - Dolní Chabry si vyřídíte:

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

 • výpisy jsou vydávány na počkání
 • pracoviště ÚMČ Praha - Dolní Chabry kancelář č. 116 - podatelna
 • telefonické dotazy 283 851 272
 • úřední hodiny pondělí a středa 
  7.45-12.00  13.00-17.45

RT = Výpis z rejstříku trestů

 • správní poplatek: 100,- Kč
 • vydání přímo občanům ČR (fyzickým osobám) s platným průkazem totožnosti
 • vydání cizincům
 • má-li přidělené rodné číslo - na základě povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu opatřeného fotografií
 • nemá-li přiděleno rodné číslo - na základě identifikačního dokladu
 • vydání prostřednictvím zmocněnce  - na základě úředně ověřené plné moci (vzor na www.czechpoint.cz/ - dokumenty ke stažení).  
  Zmocněnec se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

KN = Výpis z katastru nemovitostí

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • částečný výpis / úplný výpis
 • k vydání je nutno znát alespoň jednu z uvedených možností
  - číslo listu vlastnictví
  - číslo parcely
  - katastrální území
  - číslo popisné, evidenční
 • doklad nelze vystavit na základě rodného čísla, data narození ani dle jména
 • poskytovány jsou pouze textové výpisy nikoliv snímky

OR = Výpis z obchodního rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • k vydání je třeba znát IČ
 • výpis je platný k aktuálnímu datu
 • úplný výpis - zahrnuje veškeré informace, zapsané po dobu existence firmy

ŽR = Výpis ze živnostenského rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu (i započatá)
 • k vydání je třeba znát IČ
 • na základě identifikačního čísla organizace jsou vydávány pouze ověřené výstupy z  veřejné části živnostenského rejstříku

CRŘ = Centrální registr řidičů - výpis bodového hodnocení řidiče

 • dle novely zákona č.361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu) lze od 1.1.2009 požádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • k vydání je potřeba předložit  platný občanský a řidičský průkaz

IR = Výpis z insolventního rejstříku

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • vyhledávání informací o
  - osobě - nutné uvést osobní údaje
  - organizaci - nutné uvést IČ organizace
 • spravuje Ministerstvo spravedlnosti

ISVZ = Informační systém o veřejných zakázkách - Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • - k vydání je nutné znát IČ organizace

MA ISOH = Modul autogramy Informační sytém odpadového hospodářství

 • pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá:

1) platný doklad totožnosti
2) výpis z obchodního rejstříku ( lze vydat na místě)
3)živnostenské oprávnění
4) pokud nežádá o oprávnění k přístupu osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc

 • vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné jen na základě identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • pracovník kontaktního místa může provést:
  - registraci a vydání přístupových údajů
  - změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
  - vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
 • správní poplatek: 100,- Kč první strana výpisu, 50,- Kč každá další strana výpisu ( i započatá)
 • podrobnosti: www.cenia.cz

Konverze z listinné do elektronické podoby

 • žadatel předkládá listinu, kterou chce konvertovat
 • výstup je dle volby žadatele předáván:

1) na CD
2) je zaslán do tkz. "Úschovny" (www.czechpoint.cz/uschovna) , tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel kdykoliv později vyzvedne

 • úhrada nosiče CD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi
 • správní poplatek: 30,- Kč stránka

Konverze z elektronické do listinné podoby

 • elektronický dokument pouze ve formátu PDF žadatel předkládá na CD, flash  nebo pošle z vlastní datové schránky žadatele do "Úschovny" (www.czechpoint.cz/uschovna) - v posledním případě žadatel předkládá také potvrzení o vložení dokumentu, z něž je patrná  jeho jednoznačná identifikace
 • správní poplatek: 30,- Kč stránka
  podrobnosti naleznete  www.datoveschranky.info

DATOVÉ SCHRÁNKY

Žádost o zřízení datové schránky

 • žadatelé fyzické osoby (FO), podnikající fyzické osoby (PFO), právnické osoby (PO), které nejsou zapsány v obchodním rejstříku
 • s platným dokladem totožnosti
 • zřízení datové schránky do tří dnů a poté žadatel obdrží  vygenerované přístupové údaje poštovní zásilkou
 • právnickým osobám zapsaným v OR je datová schránka zřízena automaticky MV ČR, přístupové údaje obdrží poštovní zásilkou do vlastních rukou
 • bez správního poplatku

Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • zneplatnění stávajících přístupových údajů je okamžité, následně je  automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů
 • bez správního poplatku (opakované zneplatnění a vydání přístupových údajů během 3 let - správní poplatek 200,- Kč)

Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 • zjištění stavu, kdy bylo požádáno o zaslání přístupových údajů do e-mailové schránky a  údaje  nebyly doručeny
 • žadatel uvede číslo jednací (uvedeno v textu "Potvrzení o oznámení přístupových údajů a vydání nových") a e-mailovou adresu (shodnou s adresou zadanou při žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)
 • bez správního poplatku

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • poté uvede osobní údaje  nově pověřené osoby
 • bez správního poplatku

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • následně určí osobu u níž má být zneplatněn přístup
 • bez správního poplatku

Žádost o znepřístupnění datové schránky, zřízené na žádost

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad,  opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, zřízené na žádost

 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad, opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o nastavení datové schránky do režimu OVM

 • vykonává-li FO nebo PO působnost v oblasti veřejné správy, může požádat, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci (OVM), ta se pak chová jako schránka OVM a využívá možnosti tohoto typu schránek. O vyřízení žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.
 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • žadatel dokládá osvědčení, o výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Žádost o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM

 • v případě pozbytí působnosti v oblasti veřejné správy je držitel datové schránky v režimu OVM povinen bezodkladně informovat MVČR
 • žadatel  identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad, který jej opravňuje k danému úkonu (např. jmenovací listina, usnesení zastupitelstva apod.,)
 • pověřená osoba předloží doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc), úkonem lze

1) zneplatnit oprávněnou osobu (zrušit)
2) zneplatnit oprávněnou osobu a současně pověřit novou oprávněnou osobu

 • bez správního poplatku

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO

(nastavení DS do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy, v současnosti pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení)

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS PO/PFO/FO

 • žadatel identifikuje datovou schránku (číslem datové schránky, popř. IČ organizace)
 • předkládá platný doklad totožnosti
 • pověřená osoba předkládá doklad opravňující k danému úkonu (úředně ověřená plná moc)
 • bez správního poplatku
Přílohy:

Pro Vaše podání, dotazy či žádosti můžete využít e-mailovou na adresu podatelna@dchabry.cz . Na tuto adresu posílejte i možné přílohy.

E-podatelna ÚMČ Praha-Dolní Chabry byla zřízena na základě NV č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Podání přijatá jejím prostřednictvím, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

E-podatelna přijímá zprávy s platným elektronickým podpisem.

Podání, která neobsahují platný elektronický podpis, budou  podatelnou předána k řešení ve stejném režimu jako neelektronická (papírová) podání.

Bude-li nutné doložit náležitosti související s vyřízením podání, žadatel bude vyzván k jejich doplnění.

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 1000 kB.

Na adresu podatelna@dchabry.cz zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy dchabry@dchabry.cz.

Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na Úřad městské části do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.
Ein Zweck zu testen, ob Sie ein menschlicher Benutzer sind und um automatisierten Spam vorzubeugen.

Přílohy:

Základní informace

Místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“) se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy a  zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Poplatku nepodléhá

 • a. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • b. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 • c. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat                            

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských části příslušných podle místa ubytovacího zařízení, s výjimkou hotelů * až ***** na území celé  Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Ubytovatel  provede registraci k poplatku  přímo v místě sídla místně příslušného správce.V ohlášení uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní  firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude poplatníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Lhůty

Ubytovatel je povinen u správce poplatku splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo dojde-li ke změně údajů

Doklady potřebné k registraci

 • kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení (kopie)
 • zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele)

Sazba

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen prostřednictvím formuláře nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek je splatný do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Základní informace

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) hradí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.

Poplatku nepodléhají

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v hl. m. Praze za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských částí příslušných podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou hotelů *až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Ubytovatel provede registraci k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem. V ohlášení uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Ubytovatel, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, které má uvádět v ohlášení, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele, je nutné uvést též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

Ubytovatel uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude poplatníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Lhůty

Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Doklady potřebné k registraci

 • zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele).

Sazba

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet místně příslušného správce poplatku  pod přiděleným variabilním symbolem.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek.

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Krátkodobé ubytování

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Tato osoba je poplatníkem poplatku. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku. Předmětem poplatku je přechodný pobyt na území obce za úplatu a není přitom podmínkou pobyt v ubytovacím zařízení, zpoplatnitelný je i pobyt v rámci tzv. „sdíleného ubytování“. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 3, odst. 3), ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů

https://www.dchabry.cz/formulare-zadosti

http://sdileneubytovani.praha.eu/jnp/

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_za_za_lazensky_nebo.html

Základní informace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek hradí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.  

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí, v jejichž území leží veřejné prostranství.

Postup pro řešení situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, prostřednictvím poštovních služeb či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem. Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, které má uvádět v ohlášení, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtu u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka.

Poplatník současně uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů)  je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlášení se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Potřebné doklady

Zplnomocnění k přihlášení užívání veřejného prostranství (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku oprávnění k zastupování uživatele).

Sazba

Sazba poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třináctému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Místní poplatek ze psů za rok 2019 je splatný do 31. 3. 2019.

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do výše 350,- Kč / rok poskytnutou za označení psa mikročipem po následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003  Sb. hl. m. Prahy,

o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů ( 18/2004 a 8/2011 Sb.hl.m.  Prahy) jsou následující:

 300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě

 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě

 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel

psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě

2.250,-Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě

600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání                 objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit na pokladně v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod), podatelna  ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu / červené/.


Povinnost chovatelů

 • ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
 • k přihlášení je nutno doložit: očkovací průkaz, doklad o označení psa mikročipem
 • přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 15ti dnů od označení psa čipem, tetováním
 • v případě ukončení chovu nebo uhynutí, psa odhlásit z evidence do 15ti dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným  prohlášením. Ppokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor dodatečně.

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese: www.dchabry.cz

http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI

Adresy registrů:

ÚMČ Praha – Dolní Chabry                                     
Referát daní a poplatků                                            
Hrušovanské nám. 253/5                                      
184 00    Praha 8                                                      
Tel: 283 851 272
IDS: ztib27j
 

MHMP

Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn)  -  odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, II. Patro, místnost č.dv. 231a-231b-234

Návštěvní dny: pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00.

Telefon:            236002257, 236002254, 236003102, 236002392, 236002317

Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou, e-mailem: posta@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h.

Informace a vzory tiskopisů :

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivotni_prostredi_a_energetika/ostatni/oznacovani_a_registrace_psu_na_uzemi.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_ze_psu.html

Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a zákona č.

553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí

údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.


Volný pohyb psů

MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů.

Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.předpisů

Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, ve znění poz. předp.

Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c),

§ 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst.2, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                             

G. Chamrová, referent ÚMČ

Základní informace

Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce.

Místní poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a  obecně  závazné vyhlášky  č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy,  o místním poplatku ze vstupného.

Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí/kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí a ve věci jedná pořadatel akce (příp. jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadě městské části, na jejímž území se akce koná.

Postup pro řešení situace

Pořadatel akce splní svoji ohlašovací povinnost, ve které uvede

 • jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu pořadatele akce,  obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo);  místo trvalého pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě  adresu pro doručování;   u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
 • údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, datum a hodinu konání akce, místo konání, u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, včetně děl módního návrhářství, audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců), pokud nejsou spojené s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití výtěžku.

Po akci uvede poplatník správci poplatku částku vybraného vstupného a místní poplatek zaplatí.

V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

Lhůty

Nejméně týden před konáním akce je třeba splnit ohlašovací povinnost.

Do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci.

Do 15 dnů sdělit jakoukoliv změnu údajů.

Do 15 dnů bez vyměření zaplatit poplatek, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Doklady, které je třeba mít s sebou

fyzická osoba: občanský průkaz;

právnická osoba:  plnou moc a občanský průkaz.

Sazby poplatku

Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH.

typ akce

popis akce

sazba

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV  

veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců

 

v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob

  5%

v případě, že je akce spojena s restauračním provozem

20%

kulturní akce §2 písm. a) bod 2 OZV

módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)              

20%

sportovní akce

 

utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení       

10%

prodejní akce

burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických) 

20%

reklamní akce

 

akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20%

V některých městských částech se mohou výše uvedené sazby lišit, individuální sazby pro jednotlivé městské části jsou uvedeny v příloze obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného.

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Akce, jejichž výtěžek je věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky.

Osvobození podle obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění (dále jen „OZV“)

 • kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV, které se konají v prostorách do 3000 osob a které nejsou spojeny s restauračním provozem
 • taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod. a maturitní plesy;
 • akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část pořadatelem
 • další osvobození pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých městských částí dle přílohy OZV.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.


Na Úřadě MČ Praha 8 si vyřídíte:


Sociální služby:


Ostatní:

1.  Orgány státní správy, městské části a hl.m.Praha mohou podat podnět na pořízení změny přímo MHMP odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

2.  Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny nachází.

3.  Postup při podání podnětu na pořízení změn fyzickými a právnickými osobami musí splňovat následující podmínky:

3.1. Podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné provést pouze písemnou formou. Bude obsahovat identifikaci území, kterého se navržená změna týká, a popis navrhované změny a její podstaty.

3.2. Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti:

·             Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj.výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

·             Identifikace území, jehož se navržená změna týká  (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází).

·             Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.

·             Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.

·             Snímek  katastrální mapy.

·             Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.

·             Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000.          

4.  V případě podání podnětu na pořízení změny územního plánu, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

5.  Rada HMP jednou až dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/podnety_na_zmeny_a_upravy_uzemniho_planu/index.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/podnety_na_zmeny_a_upravy_uzemniho_planu/index.html

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

http://www.geoportalpraha.cz/