Dostavba základní školy

Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset mít kromě vyššího počtu učeben také další tělocvičnu, větší počet šaten, větší počet učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň a odpovídající hygienické zázemí. Kromě toho zadavatel vyžaduje pro zkvalitnění výuky výstavbu nové učebny informatiky a výtvarné výchovy.
Celý objekt musí být řešen jako bezbariérový ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění zakázky : TED, VVZ

 

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce

 

Příloha č. 1 – Dokumentace provádění stavby

(Viz samostatné soubory: příloha ZD č. 1 – Projektová dokumentace Dolní Chabry part0.zip, příloha ZD č. 1 – Projektová dokumentace Dolní Chabry part1.zip, příloha ZD č. 1 – Projektová dokumentace Dolní Chabry part2.zip a příloha ZD č. 1 – Projektová dokumentace Dolní Chabry part3.zip)

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

(Viz samostatný soubor: příloha ZD č. 2 – Návrh smlouvy o dílo.docx)

Příloha č. 3 – Vzory čestných prohlášení

(Viz samostatný soubor: příloha ZD č. 3 – vzory čestných prohlášení.docx)

Příloha č. 4 – Krycí list

(Viz samostatný soubor: příloha ZD č. 4 – krycí list.docx)

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

(Viz samostatný soubor: příloha ZD č. 5 – seznam poddodavatelů.docx)

Příloha č. 6 – Soupis prací a dodávek – výkaz výměr

Soupis prací a dodávek – výkaz výměr je tzv. slepým rozpočtem, dodavatelem vyplněný výkaz výměr pak tvoří položkový rozpočet.
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána Zadavatelem (vítězný dodavatel), je povinen vypracovat a Zadavateli předložit položkový rozpočet z vítězné nabídky rovněž v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
(Viz samostatný soubor: příloha ZD č.6 – Rekonstrukce a přístavba základní školy Dolní Chabry_soupis_prací.zip)