V409/419 – SMYČKA PSE

V termínu do 9. ledna 2023 podala městská část Praha-Dolní Chabry námitky proti žádosti o vydání společného stavebního povolení na stavbu označenou „v409/419 – smyčka pse“. Proti vedení vysokého napětí se MČ vymezuje dlouhodobě ve snaze odvrátit realizaci záměru, který by obklíčil stožáry s elektrickými dráty Dolní Chabry ze severu a západu.

Jedna z námitek míří k systémové podjatosti Stavebního úřadu. Jediným akcionářem ČEPS je Česká republika, přičemž práva akcionáře v ČEPS vykonává jménem České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu, tj. Stavební úřad, jak zmiňuje obsáhlý dokument. ČEPS je dále jediným akcionářem zástupce Navrhovatele (ČEPS Invest, a.s.). Ministerstvo průmyslu a obchodu, tj. Stavební úřad, je ze zákona ústředním orgánem pro energetiku. Jak je v námitkách dále uvedeno, lze za těchto okolností důvodně předpokládat, že Stavební úřad má s ohledem na svůj poměr k osobě ČEPS a k zástupci Navrhovatele ČEPS Invest, a.s., zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti.

Další námitky jsou vedeny k nerespektování záměrů územního plánování a obecných požadavků na výstavbu stanovených prováděcími právními předpisy. Konkrétně například s důrazem na to, že nesmí být ohroženy bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky či stavby, nebo na to, že udělení výjimky z obecných požadavků na umístění stavby, tj. vedení nadzemní místo podzemního, je rovněž v rozporu s pražskými stavebními předpisy. Povolením výjimky i celkově realizací Stavebního záměru bude kvalita městského prostředí městské části podstatně negativně ovlivněna.

Negativní vlivy jsou především ve zhoršení kvality životního prostředí, života, resp. životní úrovně občanů a obyvatel městské části. V lokalitě je plánováno velké množství záměrů, které kumulativně představují zátěž pro obyvatele Dolních Chaber. Zároveň dojde vybudováním vysokého napětí k znemožnění jakéhokoliv budoucího růstu a rozvoje městské části při jejím severním a západním okraji. Zmíněny jsou také otázky