Pražský okruh

O dostavbě silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)
v regionální variantě aktualizované v roce 2020

SOKP = Pražský okruh D0 je veřejně prospěšná stavba, pozemní komunikace
– dálnice, nadmístního, evropského významu, která bude realizována státem  
(občany – daňovými poplatníky) s životností minimálně 100 let.

V červenci a srpnu 2020 proběhla dvě jednání o dokončení SOKP na Ministerstvu dopravy ČR, kterých se zúčastnili zástupci za rozumnou alternativu SOKP a jako podklady k těmto jednáním bylo připraveno několik krátkých, přehledných materiálů o SOKP, s nimiž by se také veřejnost určitě měla seznámit.

Odpovědi na dále uvedené otázky (a nejen na ně) najdete na webové stránce https://rozumnadoprava.cz/sokp2020 (klepněte na obrázek).

CHCEME dokončit Pražský okruh, ovšem ne jako průtah Prahou, ale jako obchvat, aby měl dopravní a bezpečnostní parametry vyhovující českým i evropským normám pro výstavbu mezinárodních dálničních komunikací, které zaručí, ABY BEZPEČNĚ FUNGOVAL. Nechceme významně zhoršit životní prostředí, nenapravitelně zničit přírodu hlavního města a ani dopustit dopravní kolaps celé Prahy, což by průtah ve variantě A-ZÚR nutně způsobil. Naopak regionální varianta – aktualizace 2020 zajišťuje ochranu okolí SOKP před škodlivými vlivy dopravy, nemá žádný obytný dům v ochranném pásmu dálnice a kladně splňuje všechny atributy, které jsou na mezinárodní dálnici požadovány (právní, dopravní, ekologické, urbanistické, ekonomické a realizační).

Vše lze stručně shrnout do tří bodů:

  • Realizace SOKP ve variantě A-ZÚR způsobí neřešitelné problémy.
  • K vydanému rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511 Běchovice – D1 bylo podáno mnoho odvolání obsahujících velmi závažné námitky.
  • Díky aktualizaci provedené v roce 2020 jsou velmi dobré důvody pro dokončení SOKP v regionální variantě.

Proč varianta A-ZÚR DOPRAVNĚ ANI BEZPEČNOSTNĚ NEVYHOVUJE
(dopravní kongesce, nedodržené bezpečnostní parametry)

► Jaké podstatné rozdíly jsou mezi dálnicí a místní komunikací?

► Proč je trasa SOKP vedená městem naprosto nevhodná?

► Jaká intenzita dopravy má být na D0 podle prognóz TSK, ČVUT a ŘSD ČR?

► Jaké podmínky k zajištění bezpečnosti dopravy vyžadují normy ČR a EU?

Proč je tak velký odpor k rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511
(úsek Běchovice – dálnice D1)

► Jaké informace jsou v letáku ŘSD ČR o úseku 511 nesprávné, zamlčené či nevěrohodné?

► Jaké nedostatky má Územní rozhodnutí o umístění úseku 511?

► Proč MČ Praha – Dolní Chabry podala odvolání?

► Jaké nedostatky má úsek SOKP 511? (stručně ve čtyřech bodech)

Proč dokončit SOKP v regionální variantě aktualizované v roce 2020
(Průvodní zpráva – duben 2020, Technická zpráva – srpen 2020)

► Jak je zajištěna ochrana okolí SOKP před škodlivými vlivy dopravy?

► Jaké korekce trasy byly u regionální varianty SOKP provedeny?

► Jaká doba je potřebná k realizaci a uvedení regionální varianty do provozu?

► Jaké související komunikace mají být ve střednědobém výhledu realizovány?

 

Veškeré procesy týkající se navrhování a výstavby pozemních komunikací – české a evropské normy stanovující parametry dálnic, požadavky na zjišťovací řízení EIA (angl. Environmental Impact Assessment), tj. posouzení vlivu záměru (zamýšlené dopravní stavby) na životní prostředí a veřejné zdraví, které posuzovatele přímo vybízejí k porovnávání různých variant a ke zdůvodnění jejich výběru či zamítnutí – mají vést k tomu, aby vznikaly KVALITNÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE, které budou dlouhodobě dobře plnit svůj účel.

Pokud jsou výše zmiňované procesy, dopravní normy, ale také zákonem stanovené limity pro nejvýše přípustné hladiny hluku a znečištění ovzduší, příslušnými organizacemi – Magistrátem hl. m. Prahy i Krajským úřadem Středočeského kraje a zejména Ministerstvem dopravy ČR a jemu podřízenou organizací ŘSD ČR – dlouhodobě obcházeny nebo zcela ignorovány, tak to pochopitelně vede k tomu, že projednávání staveb trvá dlouho a nakonec prosazená řešení bývají po všech stránkách velmi špatná – nevyhovují z hlediska dopravního, ekologického, urbanistického ani ekonomického, jsou drahá investičně i provozně.

Příkladem může být již realizovaná dálnice D8 vedená Českým středohořím, která po sesuvu v roce 2013 trvale vyžaduje nákladné sledování, protože podle některých geologů nejsou vyloučeny další sesuvy. Podobně jako je salámovou metodou prosazováno dokončení Pražského okruhu ve variantě A-ZÚR po jednotlivých úsecích SOKP 511, 520, 519 a 518, nerespektujících územní, hygienické a ekonomické podmínky Prahy, tak je i přes závažné námitky odborníků státní správou stále prosazována trasa středočeské dálnice D3 vedoucí Posázavím. Dalším příkladem je v rámci komunikační sítě aglomerace Brno dálnice D43 vedoucí v trase „německé dálnice“ (z roku 1938-39), která nebyla určena pro dopravní obsluhu okolního území a tento charakter si uchovala, takže v současnosti nebude pro veřejnost užitečná, ale škodlivá.

Každý, kdo se seznámil s doklady, spisy a dokumentací k SOKP ví, kde je problém: pracovníci na ŘSD, MD ČR a MHMP nejsou schopni sami dodržet legislativu a připravují z peněz daňových poplatníků nefunkční dálnici.

Problém je, že veřejnost je představiteli MHMP, MD ČR a ŘSD utvrzována v názoru, že
„Úsek 511 se určitě postaví, podaná odvolání jen zbytečně oddálí termín pro začátek stavby.“

Není něco špatně, když ministr dopravy tvrdí, že to projde, a to bez ohledu na chyby a porušování předpisů a zákonů a že celé řízení, které má vést k tomu, aby vznikla kvalitní dlouhodobě udržitelná komunikace, je jen formalitou, kdy se chyby neřeší, ale obcházejí? Potom se nedivte, že jsou kvůli tomuto přístupu proti každé stavbě takové protesty.