Pražský okruh

O dostavbě silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)
v regionální variantě aktualizované v roce 2020

  SOKP = Pražský okruh D0 je veřejně prospěšná stavba, pozemní komunikace
  – dálnice, nadmístního, evropského významu, která bude realizována státem  
  (občany – daňovými poplatníky) s životností minimálně 100 let.

  V červenci a srpnu 2020 proběhla dvě jednání o dokončení SOKP na Ministerstvu dopravy ČR, kterých se zúčastnili zástupci za rozumnou alternativu SOKP a jako podklady k těmto jednáním bylo připraveno několik krátkých, přehledných materiálů o SOKP, s nimiž by se také veřejnost určitě měla seznámit.

  Odpovědi na dále uvedené otázky (a nejen na ně) najdete na webové stránce https://rozumnadoprava.cz/sokp2020 (klepněte na obrázek).

  CHCEME dokončit Pražský okruh, ovšem ne jako průtah Prahou, ale jako obchvat, aby měl dopravní a bezpečnostní parametry vyhovující českým i evropským normám pro výstavbu mezinárodních dálničních komunikací, které zaručí, ABY BEZPEČNĚ FUNGOVAL. Nechceme významně zhoršit životní prostředí, nenapravitelně zničit přírodu hlavního města a ani dopustit dopravní kolaps celé Prahy, což by průtah ve variantě A-ZÚR nutně způsobil. Naopak regionální varianta – aktualizace 2020 zajišťuje ochranu okolí SOKP před škodlivými vlivy dopravy, nemá žádný obytný dům v ochranném pásmu dálnice a kladně splňuje všechny atributy, které jsou na mezinárodní dálnici požadovány (právní, dopravní, ekologické, urbanistické, ekonomické a realizační).

  Vše lze stručně shrnout do tří bodů:

  • Realizace SOKP ve variantě A-ZÚR způsobí neřešitelné problémy.
  • K vydanému rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511 Běchovice – D1 bylo podáno mnoho odvolání obsahujících velmi závažné námitky.
  • Díky aktualizaci provedené v roce 2020 jsou velmi dobré důvody pro dokončení SOKP v regionální variantě.

  Proč varianta A-ZÚR DOPRAVNĚ ANI BEZPEČNOSTNĚ NEVYHOVUJE
  (dopravní kongesce, nedodržené bezpečnostní parametry)

  ► Jaké podstatné rozdíly jsou mezi dálnicí a místní komunikací?

  ► Proč je trasa SOKP vedená městem naprosto nevhodná?

  ► Jaká intenzita dopravy má být na D0 podle prognóz TSK, ČVUT a ŘSD ČR?

  ► Jaké podmínky k zajištění bezpečnosti dopravy vyžadují normy ČR a EU?

  Proč je tak velký odpor k rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511
  (úsek Běchovice – dálnice D1)

  ► Jaké informace jsou v letáku ŘSD ČR o úseku 511 nesprávné, zamlčené či nevěrohodné?

  ► Jaké nedostatky má Územní rozhodnutí o umístění úseku 511?

  ► Proč MČ Praha – Dolní Chabry podala odvolání?

  ► Jaké nedostatky má úsek SOKP 511? (stručně ve čtyřech bodech)

  Proč dokončit SOKP v regionální variantě aktualizované v roce 2020
  (Průvodní zpráva – duben 2020, Technická zpráva – srpen 2020)

  ► Jak je zajištěna ochrana okolí SOKP před škodlivými vlivy dopravy?

  ► Jaké korekce trasy byly u regionální varianty SOKP provedeny?

  ► Jaká doba je potřebná k realizaci a uvedení regionální varianty do provozu?

  ► Jaké související komunikace mají být ve střednědobém výhledu realizovány?

   

  Veškeré procesy týkající se navrhování a výstavby pozemních komunikací – české a evropské normy stanovující parametry dálnic, požadavky na zjišťovací řízení EIA (angl. Environmental Impact Assessment), tj. posouzení vlivu záměru (zamýšlené dopravní stavby) na životní prostředí a veřejné zdraví, které posuzovatele přímo vybízejí k porovnávání různých variant a ke zdůvodnění jejich výběru či zamítnutí – mají vést k tomu, aby vznikaly KVALITNÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE, které budou dlouhodobě dobře plnit svůj účel.

  Pokud jsou výše zmiňované procesy, dopravní normy, ale také zákonem stanovené limity pro nejvýše přípustné hladiny hluku a znečištění ovzduší, příslušnými organizacemi – Magistrátem hl. m. Prahy i Krajským úřadem Středočeského kraje a zejména Ministerstvem dopravy ČR a jemu podřízenou organizací ŘSD ČR – dlouhodobě obcházeny nebo zcela ignorovány, tak to pochopitelně vede k tomu, že projednávání staveb trvá dlouho a nakonec prosazená řešení bývají po všech stránkách velmi špatná – nevyhovují z hlediska dopravního, ekologického, urbanistického ani ekonomického, jsou drahá investičně i provozně.

  Příkladem může být již realizovaná dálnice D8 vedená Českým středohořím, která po sesuvu v roce 2013 trvale vyžaduje nákladné sledování, protože podle některých geologů nejsou vyloučeny další sesuvy. Podobně jako je salámovou metodou prosazováno dokončení Pražského okruhu ve variantě A-ZÚR po jednotlivých úsecích SOKP 511, 520, 519 a 518, nerespektujících územní, hygienické a ekonomické podmínky Prahy, tak je i přes závažné námitky odborníků státní správou stále prosazována trasa středočeské dálnice D3 vedoucí Posázavím. Dalším příkladem je v rámci komunikační sítě aglomerace Brno dálnice D43 vedoucí v trase „německé dálnice“ (z roku 1938-39), která nebyla určena pro dopravní obsluhu okolního území a tento charakter si uchovala, takže v současnosti nebude pro veřejnost užitečná, ale škodlivá.

  Každý, kdo se seznámil s doklady, spisy a dokumentací k SOKP ví, kde je problém: pracovníci na ŘSD, MD ČR a MHMP nejsou schopni sami dodržet legislativu a připravují z peněz daňových poplatníků nefunkční dálnici.

  Problém je, že veřejnost je představiteli MHMP, MD ČR a ŘSD utvrzována v názoru, že
  „Úsek 511 se určitě postaví, podaná odvolání jen zbytečně oddálí termín pro začátek stavby.“

  Není něco špatně, když ministr dopravy tvrdí, že to projde, a to bez ohledu na chyby a porušování předpisů a zákonů a že celé řízení, které má vést k tomu, aby vznikla kvalitní dlouhodobě udržitelná komunikace, je jen formalitou, kdy se chyby neřeší, ale obcházejí? Potom se nedivte, že jsou kvůli tomuto přístupu proti každé stavbě takové protesty.

  TUNELOVÝ ÚSEK SUCHDOL - BŘEZINĚVES

  stažení - zip