Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů za rok 2019 je splatný do 31. 3. 2019.

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do výše 350,- Kč / rok poskytnutou za označení psa mikročipem po následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003  Sb. hl. m. Prahy,

o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů ( 18/2004 a 8/2011 Sb.hl.m.  Prahy) jsou následující:

 300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě

 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě

 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel

psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě

2.250,-Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě

600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání                 objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit na pokladně v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod), podatelna  ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu / červené/.


Povinnost chovatelů

  • ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
  • k přihlášení je nutno doložit: očkovací průkaz, doklad o označení psa mikročipem
  • přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 15ti dnů od označení psa čipem, tetováním
  • v případě ukončení chovu nebo uhynutí, psa odhlásit z evidence do 15ti dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným  prohlášením. Ppokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor dodatečně.

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese: www.dchabry.cz

http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI

Adresy registrů:

ÚMČ Praha – Dolní Chabry                                     
Referát daní a poplatků                                            
Hrušovanské nám. 253/5                                      
184 00    Praha 8                                                      
Tel: 283 851 272
IDS: ztib27j
 

MHMP

Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn)  -  odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, II. Patro, místnost č.dv. 231a-231b-234

Návštěvní dny: pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00.

Telefon:            236002257, 236002254, 236003102, 236002392, 236002317

Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou, e-mailem: posta@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h.

Informace a vzory tiskopisů :

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivotni_prostredi_a_energetika/ostatni/oznacovani_a_registrace_psu_na_uzemi.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_ze_psu.html

Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a zákona č.

553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí

údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.


Volný pohyb psů

MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů.

Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.předpisů

Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, ve znění poz. předp.

Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c),

§ 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst.2, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                             

G. Chamrová, referent ÚMČ