Místní poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (č. 18/2004, 8/2011 a 19/2019 Sb. hl. m. Prahy)

Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů. Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.

Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Poplatník je povinen podat ohlášení u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle citované vyhlášky poplatku nepodléhá.

Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy jsou následující:

 • 300,- Kč   za jednoho psa chovaného v rodinném domě
 • 600,- Kč   za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
 • 200,- Kč   za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel

                 invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchod

                 nebo osoba starší 65 let, který je jeho jediným zdrojem příjmů

 • 300,- Kč   za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel        psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, anebo osoba starší 65 let, který je jeho jediným zdrojem příjmů
 • 1500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
 • 2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
 • 600,- Kč   za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
 • 900,- Kč   za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

 

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:

 1. nečiní-li více jak 600,- Kč ročně, od 01. ledna - do 31. března každého roku
 2. činí-li více než 600,- Kč ročně. Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P. Dále jsou od poplatku osvobození držitelé psů převzatých z útulků Hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí.

Od 01.01.2020 je každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit identifikačním číslem podle veterinárního zákona.

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu.

Povinnost držitelů psa

 • ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence psů MČ Praha-Dolní Chabry
 • od 01.01.2020 musí být, podle § 4 odst. 4 veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., každý pes označen elektronickým čipem
 • v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 15 dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným prohlášením (pokud jste tak dosud neučinili, informujte příslušný odbor dodatečně).

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na www.dchabry.cz www.dchabry.cz/formulare-zadosti

ÚMČ Praha-Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: gabriela.chamrova@dchabry.cz(odkaz odešle e-mail).

Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a zákona č.

553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí

údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o Místním poplatku ze psů.

Volný pohyb psů

MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů.

Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz. předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, ve znění poz. předpisů. Obecně závazná vyhláška Hl.. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Gabriela. Chamrová, referent ÚMČ