Metodický pokyn městské části Praha - Dolní Chabry pro poskytování informací

(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

I. Obecná část

  • Podávání žádostí o poskytnutí informace Městské části Praha - Dolní Chabry (dále jen MČ) i jejich poskytování zaměstnanci MČ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Zákon") a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Metodický pokyn")
  • Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti MČ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese ministerstva vnitra a městské části Praha - Dolní Chabry.

II. Postup při vyřizování žádosti

  • Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

Písemná žádost je podávána na adresu:

Městská část Praha -Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

  • Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283851277 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: dchabry@dchabry.cz

  • Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

III. Nevyhovění žadateli ze strany MČ

  • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
  • Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MČ jej odloží.