ZÁSADY PRO FINANČNÍ KOMPENZACE INVESTORA

ZÁSADY PRO FINANČNÍ KOMPENZACE INVESTORA VŮČI MĚSTSKÉ ČÁSTI DOLNÍ CHABRY

PREAMBULE

Městská část Dolní Chabry (dále jen „“) je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. MČ dbá o rozvoj transformačních, rozvojových a stabilizovaných území i přírodních lokalit, jakož i o vyvážené zajišťování potřeb bydlení, pracovních příležitostí, ochrany životního prostředí a zdraví, dopravy, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a sportu a rekreace. MČ si je vědoma, že záměry výstavby na území městské části vyvolávají nárůst počtu obyvatel a pracujících v dané lokalitě a vyžadují tak nutnost posílení veřejné infrastruktury. Zároveň si je MČ vědoma té skutečnosti, že investoři působící na území MČ cítí odpovědnost za budoucí podobu jejich činností dotčeného území a vnímají potřebu budování veřejné infrastruktury, která je vyvolána realizací záměrů investorů.
Vzhledem k tomu, že MČ patří do území atraktivního pro novou bytovou i nebytovou výstavbu, budou i nadále růst požadavky na veřejnou vybavenost, a to především v oblasti školství a dopravy.
Současné kapacity napříč všemi oblastmi v MČ se se jen složitě přizpůsobují rychlému rozvoji v daném území. Stojí za tím důvody nejen procesní, ale především finanční.
Navyšování ploch pro bydlení, administrativu a výrobu vyvolává nezbytné náklady MČ v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb a dopravy a vytváří tlak zejména na budování nových objektů, které svou funkcí pokryjí tyto nároky. Zvyšuje se také zátěž na veřejná prostranství či zeleň a tím i nároky na jejich péči a úklid.
Z uvedených důvodů vytvořila MČ dokument „Zásady pro finanční kompenzace investora vůči městské části Dolní Chabry“ (dále jen „Zásady“), aby umožnila finanční spoluúčast investorů na vytváření odpovídajících podmínek pro fungování Dolních Chaber jako celku. Vytvoření takových podmínek je žádoucí i pro investory, jelikož tak dochází ke zvyšování atraktivity celého území právě díky dostatečné občanské vybavenosti.
Cílem tohoto dokumentu je mj. nastavení transparentních pravidel mezi MČ a všemi investory s motivem jasně definovat kompenzace za dopady na MČ spojené se stavební činností Investorů na území MČ. Tato pravidla budou zároveň garancí názorové jednoty vedení MČ v oblasti výše uvedených kompenzací.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Zásady jsou přijaty za účelem definování podmínek a forem spolupráce s investory při přípravě a realizaci jejich staveb, přičemž spolupráce mezi investory a MČ je vždy a výhradně založena na zásadách dobrovolnosti. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi investorem a MČ podle těchto Zásad je
výkonem samostatné působnosti MČ a nepředstavuje jakýkoliv závazek či povinnost MČ postupovat určitým způsobem v řízeních vykonávaných Úřadem městské části Dolní Chabry v přenesené působnosti při výkonu státní správy.

II. POJMY

Postup a pojmy uvedené v těchto Zásadách nenahrazují postup a pojmy dané platnou legislativou. Není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak, pak platí že:
1. Investorem (dále v textu také někdy jako „stavebník“) se rozumí každý pořizovatel stavby, tedy stavebník definovaný v § 2 odst. 2 c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“).
2. Stavbou se rozumí každý nově postavený nebo nově vestavený bytový či nebytový prostor, vyjma jejich rekonstrukcí.
3. Občanskou vybaveností se dle § 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
4. Veřejnými službami se dle S 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozumí služby, které obec poskytuje při péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a ochraně veřejného zájmu tj. např. školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura, doprava, veřejný prostor, zeleň, a. j.
5. Stanovení ploch pro občanskou a veřejnou vybavenost je dáno platnými regulativy plošného a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy, a to zejména plochami VV – veřejné vybavení a dále pak ostatními plochami, které umožňují realizaci projektů definovaných v odst. 3 a 4 tohoto článku.
6. Finančním příspěvkem se rozumí finanční plnění investora uskutečněné za účelem pokrytí nákladů na novou veřejnou vybavenost způsobenou zátěží daným investičním záměrem definovaným ve smlouvě o spolupráci mezi investorem a MČ.
7. Nefinančním příspěvkem se ve smyslu těchto pravidel rozumí nejčastěji nemovitá věc v majetku investora, která bude na základě Smlouvy o spolupráci převedena za účelem pokrytí nákladů na novou veřejnou vybavenost způsobenou daným investičním záměrem definovaným ve smlouvě o spolupráci mezi investorem a městskou částí. Nefinančním příspěvkem se může rozumět i služba, kterou pro MČ zajistí investor na své náklady s cílem posílení vybavenosti.
8. Územní plán (dále jen „ÚPn“) je aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy.
9. Smlouvou o spolupráci se rozumí vzorová smlouva o spolupráci, uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Budoucí znění Smlouvy o spolupráci musí být plně v souladu s podmínkami stanovenými těmito Zásadami.
10. Hrubou podlažní plochou se dle §2 odst. g) nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Praha rozumí součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, střešní terasy apod.). V podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy. Pro účely tohoto dokumentu je definice hrubé podlažní plochy zúžena na definici hrubé podlažní plochy účelu užívání (dále jen „HPP“) dle §32 odst. (3) nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Praha, která v příloze č. 2 říká, že do výpočtu HPP se nezapočítávají plochy garáží, sklepů, technických a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury.
11. Splatností finančního příspěvku se rozumí lhůta do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude vydáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu či její část. V odůvodněných případech může MČ s investorem dohodnout jinou lhůtu splatnosti.

III. ZÁSADY

Zastupitelstvo městské části svým usnesením č. 043a/19/ZMČ ze dne 12.06.2019 (dále jen „Usnesení“), schválilo tyto Zásady z důvodu navyšování nároků na Občanskou vybavenost a na Veřejné služby vyplývajících z nárůstu hrubých podlažních ploch obytné a administrativní funkce na území MČ:
1. Individuální stavba na území MČ představující novou stavbu samostatně stojícího rodinného domu za účelem uspokojení vlastní bytové potřeby je od Finančního příspěvku osvobozena.
2. Výstavba rodinných domů (samostatně stojících i řadových) na území MČ za účelem dosažení zisku - Finanční příspěvek ve výši 700,-Kč za každý m2 HPP stavby. V odůvodněných případech se může MČ s investorem dohodnout na nefinančním plnění, které odpovídajícím způsobem nahradí Finanční příspěvek. V odůvodněných případech se může MČ s investorem dohodnout rovněž na zvýšení či snížení Finančního příspěvku.
3. Nová stavba, nástavba, dostavba, vestavba či jiná stavební činnost (včetně změn užívání staveb), s výjimkou rodinných domů dle odst. 2 tohoto článku, na území MČ, za účelem dosažení zisku, určená pro obytnou či administrativní funkci - Finanční příspěvek ve výši 1.250,-Kč za každý m2 HPP stavby. V odůvodněných případech se může MČ s investorem dohodnout na nefinančním plnění, které odpovídajícím způsobem nahradí Finanční příspěvek. V odůvodněných případech se může MČ s investorem dohodnout rovněž na zvýšení či snížení Finančního příspěvku.
4. Finanční příspěvku podléhají i jiné typy stavby, jejichž realizací dojde k citelnému zvýšení zátěže území MČ z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby. Výše Finančního příspěvku bude v takovém případě stanovena individuálně s přihlédnutím ke skutečným dopadům stavby na MČ.
5. Právním titulem pro poskytnutí finančního nebo nefinančního příspěvku je smlouva o spolupráci, uzavřená mezi MČ a investorem.
6. Finanční příspěvek bude investorem placen na účet MČ, který bude uveden ve smlouvě o spolupráci.
7. MČ prohlašuje a zavazuje se, že tyto finanční prostředky budou použity pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách.
IV. POSTUP PROJEDNÁNÍ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ
1. Vstoupí-li investor do jednání s MČ před podáním žádosti o územní rozhodnutí, bude ze strany MČ informován o existenci těchto Zásad a o požadavku MČ na úhradu Finančního příspěvku a bude vyzván k jednání ohledně znění Smlouvy o spolupráci.
2. V rámci předběžného stanoviska MČ k záměru investora bude investor informován o těchto Zásadách a bude požádán, aby se na MČ obrátil za účelem uzavření smlouvy o spolupráci. Součástí předběžného stanoviska MČ bude odkaz na Usnesení, jehož přílohou je vzor smlouvy o spolupráci a tyto Zásady. Věcný obsah předběžného stanoviska k záměru není těmito Zásadami nijak ovlivněn.
3. Jakmile MČ obdrží oznámení o zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona, aniž by před tím došlo k jednání ve smyslu odst. 1. tohoto článku, odešle MČ investorovi žádost o Finanční příspěvek stanovený v souladu s těmito Zásadami. Žádost bude obsahovat průvodní dopis s vysvětlujícími informacemi včetně kopie Usnesení a všech jeho příloh, kopii těchto Zásad a vzor smlouvy o spolupráci. Na základě výše uvedených dokumentů bude vyvoláno jednání mezi investorem a MČ ohledně znění Smlouvy o spolupráci.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dokument neobsahuje výčet konkrétních investičních záměrů MČ, na které hodlá prostředky finanční spoluúčasti použít.
2. Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ a jeho zveřejněním na elektronické Úřední desce. Tento dokument se nevztahuje na stavby, u nichž byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí před nabytím jeho účinnosti.
3. Tento dokument může být pozměněn pouze usnesením Zastupitelstva MČ.
4. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nemá žádný vliv na vyjádření MČ jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 stavebního zákonu k projektu, jehož se územní řízení týká.