Odpady a nakládání s nimi

Mapa odpadů MČ Praha-Dolní Chabry a MHMP

https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Mapa separovaného odpadu  MČ Praha-Dolní Chabry

Mapa velkoobjemových kontejnerů MČ Praha-Dolní Chabry

Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu MČ Praha-Dolní Chabry

 

Aktuality

Stálé informace

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní – volně přístupné všem občanům, a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Domovní stanoviště – u těchto stanovišť byl již v průběhu roku zaveden tzv. multikomoditní sběr (ve variantě 3v1), jedná se o společný sběr komodity kovy, nápojové kartony a plasty do jedné nádoby. Tato novinka funguje velmi dobře a od občanů město zaznamenává kladné ohlasy. V rámci této změny byla každá nádoba na plast polepena návodnou samolepkou ŠE3VEC a systémovou samolepkou. Dále byl do domovního vybavení umístěn informační materiál v podobě letáku, který tuto novinku daným obyvatelům více specifikuje. 

Venkovní stanoviště – u veřejných stanovišť bude v následujících měsících zaveden sběr ve variantě 2v1, také nazýván „multikomoditní sběr“, pouze v jiném složení, a to sice společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby. 

Důvody změny jsou následující: nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s., navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze. 

Přechod sám byl detailně rozpracován a ke každému stanovišti v Praze se přistupovalo individuálně. Během podzimu letošního roku bude na celém území Prahy docházet k postupnému stahování nádob na nápojový karton. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoba na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště. Každá nádoba na plast bude polepena samolepkou. 

Do konce roku 2023 by měly všechny nádoby na plast být nově multikomoditní. Přikládáme ilustrační fotografie typů nádob na plasty, které se mohou v ulicích Prahy objevit. K výměně nádob nebude docházet na stanovištích, kde jsou žluté nádoby na plast nepoškozeny. 

Odbor ochrany prostředí, Oddělení odpadů MHMP

Občané mohou  mimo tyto termíny ukládat odpad na sběrné dvory (ASA Ďáblice  a SD Voctářova).

Ďáblická 791/89, 18200 Praha - Ďáblice, E-mail: praha@asa-cz.cz Telefon: 283 061 301

 

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů, I.pololetí 2024

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
    
Ulčova10.03.20249:0013:00
Bílenecké náměstí10.03.20249:0013:00
Dvořákova x Milana Kadlece10.03.20249:0013:00

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
Pod Křížem x U Větrolamu07.04.20249:0013:00
Dvorní  07.04.20249:0013:00
Kadaňská07.04.20249:0013:00

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
Protilehlá x Kobyliská 19.05.20249:0013:00
V Kratinách19.05.20249:0013:00
Pihelská19.05.20249:0013:00

 

StanovištěDatumHodina
  oddo
Ulčova 16.06.20249:0013:00
Na Pěšině 16.06.20249:0013:00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Mimo uvedené termíny je možné ukládat Bioodpad přímo v Dolních Chabrech 

 

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů v první polovině roku 2024

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
stanoviště   Bílenecké náměstí10.03.20249:0012:00
stanoviště   Na Pěšině10.03.20249:0012:00
stanoviště   Pod Křížem x U Větrolamu10.03.20249:0012:00
    
stanoviště   Dvorní14.04.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00
stanoviště   Ulčova14.04.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00
stanoviště   V Kratinách14.04.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00
    
stanoviště Kadaňská26.05.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00
stanoviště Pihelská26.05.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00
stanoviště Protilehlá - Kobyliská26.05.2024 - zatím nepotvrzeno9:0012:00

Mapa velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad MČ Praha-Dolní Chabry

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 • Mezi bioodpad patří
  Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
   
 • Mezi bioodpad nepatří
  Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

 

„V týdnu od 20.4.2020 budou na třech lokalitách tříděného odpadu nově instalovány sběrné nádoby na oleje. Jedná se o projekt mezi Hlavním městem Praha a firmou Viking group, s.r.o. Firma bude zajišťovat jak instalaci sběrných nádob tak jejich provoz. Nádoby jsou uzavřené, s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví s oleji, či jiných obalů z PVC. Svoz olejů by měl standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně, v případě potřeby může být dohodnut častější svoz.“

Sběrné nádoby najdete na lokacích:

 1. Pod Křížem 709/15  
 2. V Kratinách 357/5
 3. Měděnecká 36/6

 

 

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

 

Separační nádoby o objemu 240 l. Jedná se o speciálně upravené zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifikací

daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám a jejich počet je určován s ohledem na počet separačních míst v součinnosti s příslušným městem, či obcí.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!

Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

 

Proč olej nelít do kanalizace?

 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti

a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.

 

Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní

prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

 

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

Bioodpad Dolní Chabry : 776 443 387, 773 079 064. Odpovědná osoba p. Zůčková.

V ulici Spořická, na samé východní hranici Dolních Chaber směrem do Ďáblic, se nachází sběrna odpadů ze zeleně, s níž vedení městské části vyjednalo výsadní spolupráci. Na základě uzavřené smlouvy s provozovatelkou sběrny Ivanou Zůčkovou budou moci chaberští obyvatelé zdarma od února využívat služeb ukládání biologicky rozložitelného odpadu, listí, trávy a dalšího bioodpadu. Tuto službu, plně hradí radnice městské části. Samozřejmě budou sběrnu využívat i zaměstnanci údržby ÚMČ, čímž dojde k ušetření prostředků za dosud využívaný kontejner u hřbitova.

Přijímán bude odpad:

Katalogové čísloNázev odpadu
02 01 03Odpad roslitnných pletiv
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
17 02 01Dřevo
20 01 38Dřevo
20 02 01Bilogický rozložitelný odpad

 

Pravidla a běžné termíny pro příjem bioodpadu :

Sběrna má otevřeno v pondělí a středu 8:00–15:30 hod. a v sobotu 8:00–13:00 hod.

Nadále platí pravidla pro příjem:

 • Třetí budova v areálu: V případě zavřené brány u příjezdové cesty ke sběrně, kontaktujte prosím obsluhu na tel. čísle vyvěšeném na bráně.
 • Dovezený materiál je třeba vážit: Vážení je podmínkou bezplatného odběru, který následně zaplatí městská část na základě výkazu váhy přijatého bioodpadu. Z váhy se také snáze vyklápí obsah vozíků do přistaveného kontejneru.
 • Prokázání pobytu: Pro odevzdání bioodpadu zdarma je třeba se prokázat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.
 • Co je přijímáno: Sběrna přijímá odpad rostlinných pletiv, odpadní kůru a dřevo a další biologicky rozložitelný odpad. Listí a dřevo je třeba třídit zvlášť. V případě nejasností dbejte pokynů obsluhy.

 

UKONCENÍ NÁVŠTEV MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁRE

Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončuje návštěvy mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr mají možnost si vyřídit některé záležitosti související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta. (Tento odkaz se otevře v novém okně)

Vaše nejbližší pobočka: Spočická 443, Dolní Chabry

 

V případě potřeby prosím kontaktujte:

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo

• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz 

 

 

 

 

V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů na stav separačních stanovišť (vývoz a nepořádek v jejich okolí) informujeme občany, že MČ požádala o svozovou společnost o navýšení četnosti úklidů probíhajících 3x týdně.

Současně byl dohodnut termín jednání kontrolního dne, jehož záměrem je vyhodnocení současné situace a vyřešit situaci navýšením kapacity nádob na nejvytíženějších stanovištích, pokud nebude možné zvýšit četnost svozů celoplošně.

Upozorňujeme občany, že separační stanoviště jsou primárně určena pro ty komodity odpadu, jejichž typy nádob se zde nacházejí, a nelze k nim přikládat odpady jiného charakteru, pro něž jsou určeny sběrné dvory na území hl.m. Prahy.

Nejbližší sběrný dvůr:

SD Ďáblická - Praha 8

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Otevírací doba: 
V době letního času:     

po - pátek    8:30 - 18:00
so                8:30 - 15:00 

Otevírací doba:  
V době zimního času:

po - pá    8:30 - 17:00
so            8:30 - 15:00 

Odpad lze odevzdat nejpozději 15 minut před skončením pracovní doby (z důvodu vykládky odpadu a s tím spojenou administrativou).  

Kontaktní osoba: 

Milan Cambel 
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:

 • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
 • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
 • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
 • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
 • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
 • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
 • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc

 

Zpoplatněné služby:

 • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 45 Kč, velká 60 Kč, nákladní 65 Kč)
 • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)

Co se děje?

Hlavní město Praha zlevnilo cca o 50 % všem fyzickým osobám svoz rostlinného BIOODPADU. 

Co dál?

Stačí vyplnit objednávku.

Jak na to?

Máte 3 možnosti:

 1. Vyplněním objednávky na adrese https://www.ave.cz/bioodpad-praha
 2. Vyplněním přiloženého objednávkového formuláře a zasláním poštou na adresu: AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, 102 00  Praha 10.
 3. Návštěvou zákaznického centra: Z důvodu možného přetížení doporučujeme využít předchozí možnosti. Provozní doba: PO a ST 8.00–18.00, ÚT a ČT 8.00–17.00, PÁ 8.00–15.00 hodin. Adresa: Pražská 1321/38a, Praha 10 nebo Sokolovská 14/324 (budova Úřadu MČ 9), Praha 9.

Co se bude dít po odeslání vyplněné objednávky?

Poštou obdržíte „Prohlášení plátce poplatku“, které podepíšete a pošlete zpět na adresu AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Tímto si zajistíte, že svoz bioodpadu bude probíhat bez přerušení a nádoba vám bude i nadále ponechána.

Co mám dělat v případě, že nemám zájem v pokračování služby?

Pokud skutečně nebudete mít zájem o pokračování služby, zašlete vaše aktuální kontaktní údaje a adresu místa svozu pro potřeby odebrání sběrné nádoby na e-mailovou adresu avepks.obchod@ave.cz.

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU, MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY
16.04.2024 - útDolní Chabry - Dolní Chabry, Ďáblice, BřeziněvesPo - PáSo
20.07.2024 - so1. křižovatka ul. Ulčova x Ústecká15:00 - 15:2008:00 - 08:20
17.09.2024 - út2. Hrušovanské nám.15:30 - 15:5008:30 - 08:50
08.10.2024 - út3. Bílenecké nám. (k ul. Měděnecká)16:00 - 16:2009:00 - 09:20
 4. křižovatka ul. Hřenská x Květnová (před č. p. 553/52)16:30 - 16:5009:30 - 09:50
 5. křižovatka ul. Šenovská x U Spojů (vedle č. p. 300/31)17:00 - 17:2010:00 - 10:20
 6. ul. U Prefy (vedle č. p. 771/25)17:30 - 17:5010:30 - 10:50
 7. křižovatka ul. Kostelecká x Legionářů (vedle č. p. 753/54)18:00 - 18:2011:00 - 11:20
 8. ul. U Parku (před úřadem MČ)18:40 - 19:0011:40 - 12:00

 

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.