Inzerce ve zpravodaji

Aktualizace pravidel pro inzerci v Chaberském Zpravodaji ze dne 2.5.2022

Tato pravidla navazují na základní pravidla pro vydávání periodika Chaberský zpravodaj stanovená ve Statutu redakční rady, pravidlech pro přípravu a vydávání Chaberského zpravodaje, v aktuálním znění z 11. 10. 2021, a blíže je upravují.

Článek I.

Inzerce

  1. Inzerce musí být graficky zpracovaná. Inzerci přijímá Kulturní centrum Chaberský dvůr na adrese Hrušovanské náměstí 253/5, Praha-Dolní Chabry, PSČ 18400.
  2. Inzerce musí být zaslána na e-mailovou adresu inzerce@dchabry.cz a uhrazena nejpozději do 15. dne v měsíci. Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně nebo složit hotově na pokladně Kulturního centra nebo Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry.
  3. Otištění inzerce se řídí aktuálně platným ceníkem dle šablony pro výpočet inzerce ve Zpravodaji.
  4. Placená inzerce zahrnuje zejména firemní nabídky, nabídky služeb a prodeje či koupě, pozvánky na akce konající se mimo městskou část Praha-Dolní Chabry
  5. Pro placenou inzerci platí ceník, který navrhuje a případně mění redakční rada a schvaluje Rada městské části Praha-Dolní Chabry. Ceník je zveřejněn na webových stránkách městské části www.dchabry.cz v rubrice Zpravodaj. Je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese chaberskydvur@dchabry.cz.
  6. Inzerce bude viditelně označena a odlišena od ostatních příspěvků.
  7. Inzeráty k volbám komunálním, krajským, prezidentským, do Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu nebudou otiskovány.
  8. Zakázaná je inzerce obsahující politickou reklamu, reklamu na erotické služby, herny, kasina, finanční služby. V případě nejasností rozhodne o uveřejnění redakční rada.
  9. Pro inzerci si nelze rezervovat konkrétní stranu v Chaberském zpravodaji.
  10. O případném odpuštění poplatku za inzerci rozhoduje Rada městské části Praha-Dolní Chabry.

Článek II.

Nedílnou součástí těchto pravidel je Šablona pro výpočet ceny inzerce ve Zpravodaji, která je dostupná společně s dalšími pravidly inzerce na www.dchabry.cz. v rubrice Zpravodaj.

 

Od 21.1.2019 dochází ke změně způsobu inzerování v Chaberském zpravodaji (CHZ). 

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. dne v měsíci. 
Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně nebo složit hotově v pokladně Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry nebo pokladně Kulturního centra.

Inzerát podaný a zaplacený do 15. dne bude uveřejněn v aktuálním čísle. Pokud budou peníze připsány na účet po 15. dni, inzerce se uskuteční v dalším čísle. 

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu naleznete na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.dchabry.cz) v sekci Chaberský zpravodaj a na internetových stránkách Chaberského dvora (www.dchabry.eu).

Inzerát může být ve formátu tif, jpg, pdf, gif, png, po domluvě i v dalších. Důležité je, aby byl v tiskové kvalitě minimálně 300 dpi a byl připraven v objednané velikosti.

Telefonní kontakty na Chaberský zpravodaj jsou 283 852 858 nebo 604 976 653.

Více najdete v sekci Chaberský zpravodaj.