Technické centrum Dolní Chabry (datacentrum)

Městská část Praha-Dolní Chabry ve středu 23. listopadu 2022 odeslala své vyjádření k probíhajícímu řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. Vzhledem k obsahu vyjádření a jeho závěrům požaduje městská část, aby byl záměr datacentra zamítnut. V případě, že Záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Z vyjádření, jehož přílohou je podrobně zpracovaný Akustický posudek, je patrné, že městská část považuje umístění stavby datacentra v bezprostřední blízkosti obytných staveb za zcela nestandardní a vzhledem k množství negativních vlivů i zcela nevhodné. Jiná srovnatelná datacentra se nacházejí buď v rámci průmyslových areálů, mimo oblasti pro bydlení či pod zemí. Plánovaný záměr je navíc třikrát větší rozlohy (20 007 m2) zastavěné plochy než velikosti datacenter realizovaných jinde v České republice.

Podkladové dokumenty jako jsou Akustická studie a Rozptylová studie je podle městské části nutné doplnit a přepracovat ve smyslu odeslaného vyjádření. Městská část také požaduje dopracovat hodnocení zdravotních rizik záměru a hodnocení vlivů záměru na klima a rovněž aby jednotlivé podkladové dokumenty byly zpracovány v souladu s relevantními metodickými pokyny MŽP a dalších orgánů. Vzhledem k uvedenému ve vyjádření požaduje městská část, aby byl záměr zamítnut. V případě, že záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Více informací naleznete v přiloženém Vyjádření MČ a Akustickém posudku.


Od 24. října do 23. listopadu 2022 probíhá zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. 

Záměr technického centra je umístěn v lokalitě Beranova, v těsné blízkosti cesty V Kratinách a zástavby Nových Chaber, přibližně 200 metrů jižně od rodinných domů. Jedná se o rozsáhlý objekt, téměř patnáct metrů vysoký, dvoupodlažní o rozloze 161,5 x 68,3 metry (pro realizaci záměru je vymezena plocha 38 295 m2). Technické centrum by mělo nabídnout 40 pracovních míst během dne a 15 přes noc. Stavba je navržena konstrukčně jako železobetonový montovaný skelet. Hlavní budova s datovými sály je technologický objekt bez viditelné fasády, ke které jsou z východní strany přičleněny administrativní části a nad atikou hlavní budovy vyvedeny komíny záložních zdrojů energie. Napojení objektu je plánováno na tzv. Západní připojení k ulici K Ládví (osobní vozidla a vozidla zásobování).

Městská část již k záměru zadala rozptylovou a hlukovou studii a v rámci řízení bude podávat písemné vyjádření.

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možné zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy do 23. listopadu 2022 a učinit tak může každý.

Elektronickou verzi informace lze nalézt v informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eiapod kódem PHA1167. Odkaz: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1167?lang=cs. 

 

Fotogalerie: