Technické centrum Dolní Chabry (datacentrum)

Developer Portland Trust zaslal městské části začátkem května 2023 návrh designu veřejných ploch, jejichž vznik předpokládá projekt Technického Centra Dolní Chabry. Na základě připomínek městské části a veřejnosti byl původní návrh projektu upraven. V současné chvíli je proto vyhotovený dokument výchozím podkladem pro další společná jednání, přičemž předpokladem je návaznost dalšího řízení i představení podrobností veřejnosti. Technické centrum Dolní Chabry – veřejný zájem.

K návrhu projektu developer také zprovoznil webové stránky https://www.technickecentrumdolnichabry.cz/, na kterých prezentuje související informace k datacentru, a v příloze naleznete návrh řešení veřejných ploch v nejbližším okolí Technického centra, který městská část obdržela a bude s ním dále pracovat.


Městská část Praha-Dolní Chabry ve středu 23. listopadu 2022 odeslala své vyjádření k probíhajícímu řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. Vzhledem k obsahu vyjádření a jeho závěrům požaduje městská část, aby byl záměr datacentra zamítnut. V případě, že Záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Z vyjádření, jehož přílohou je podrobně zpracovaný Akustický posudek, je patrné, že městská část považuje umístění stavby datacentra v bezprostřední blízkosti obytných staveb za zcela nestandardní a vzhledem k množství negativních vlivů i zcela nevhodné. Jiná srovnatelná datacentra se nacházejí buď v rámci průmyslových areálů, mimo oblasti pro bydlení či pod zemí. Plánovaný záměr je navíc třikrát větší rozlohy (20 007 m2) zastavěné plochy než velikosti datacenter realizovaných jinde v České republice.

Podkladové dokumenty jako jsou Akustická studie a Rozptylová studie je podle městské části nutné doplnit a přepracovat ve smyslu odeslaného vyjádření. Městská část také požaduje dopracovat hodnocení zdravotních rizik záměru a hodnocení vlivů záměru na klima a rovněž aby jednotlivé podkladové dokumenty byly zpracovány v souladu s relevantními metodickými pokyny MŽP a dalších orgánů. Vzhledem k uvedenému ve vyjádření požaduje městská část, aby byl záměr zamítnut. V případě, že záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Více informací naleznete v přiloženém Vyjádření MČ a Akustickém posudku.


Od 24. října do 23. listopadu 2022 probíhá zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. 

Záměr technického centra je umístěn v lokalitě Beranova, v těsné blízkosti cesty V Kratinách a zástavby Nových Chaber, přibližně 200 metrů jižně od rodinných domů. Jedná se o rozsáhlý objekt, téměř patnáct metrů vysoký, dvoupodlažní o rozloze 161,5 x 68,3 metry (pro realizaci záměru je vymezena plocha 38 295 m2). Technické centrum by mělo nabídnout 40 pracovních míst během dne a 15 přes noc. Stavba je navržena konstrukčně jako železobetonový montovaný skelet. Hlavní budova s datovými sály je technologický objekt bez viditelné fasády, ke které jsou z východní strany přičleněny administrativní části a nad atikou hlavní budovy vyvedeny komíny záložních zdrojů energie. Napojení objektu je plánováno na tzv. Západní připojení k ulici K Ládví (osobní vozidla a vozidla zásobování).

Městská část již k záměru zadala rozptylovou a hlukovou studii a v rámci řízení bude podávat písemné vyjádření.

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možné zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy do 23. listopadu 2022 a učinit tak může každý.

Elektronickou verzi informace lze nalézt v informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eiapod kódem PHA1167. Odkaz: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1167?lang=cs. 

 

Fotogalerie: