Sazebník úhrad

 

Sazebník úhrad za informace poskytované

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(platný od 03.08.2018)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

1)     Náklady na pořízení kopií (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4

jednostranná kopie

3,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

5,00 Kč

 

formát A3

jednostranná kopie

5,00 Kč

  

oboustranná kopie

8,00 Kč

 

 

barevná

formát A4

jednostranná kopie

30,00 Kč

 

 

oboustranná kopie

45,00 Kč

 

formát A 3

jednostranná kopie

---

  

oboustranná kopie

---

 

2)        Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou ÚMČ poskytovateli uhradí.

3)        Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)

 

formát A 4

jednostranná

2,00 Kč

  

oboustranná

4,00 Kč

 

 

 

formát A 3

jednostranná

4,00 Kč

  

oboustranná

8,00 Kč

 

4)       Anonymizace osobních údajů

 

formát A 4

jednostranná

3,00 Kč

 

Čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1)       1 ks CD 10,00 Kč

2)       1 ks  DVD  15,00 Kč

3)       1 ks  flash disk  dle aktuální pořizovací ceny

4)        Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

1)       Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle aktuálního sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje.

2)       V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1)    V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 279,- Kč, odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců ÚMČ Praha-Dolní Chabry podle schváleného rozpočtu. Nejedná-li se o celou hodinu, je účtována jen její adekvátní část.V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2)        Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na konzultace s právní kanceláří, jízdné, apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V.

Ostatní ustanovení

1)      Pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informací jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč.

2)       Výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti je součtem dílčích cen dle sazebníku.

3)         Žadatel může úhradu provést buď bankovním převodem na č.ú. 2000704349/0800 u České spořitelny, Praha, variabilní symbol  106/pořadové číslo žádosti, nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet s uvedeným variabilním symbolem, případně v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha –Dolní Chabry  v úředních hodinách.

           Sazebník byl schválen Radou MČ Praha-Dolní Chabry usn.č. 878/2018 RMČ dne 3.8.2018 a nabývá účinnosti dnem schválení.