Zastupitelé schválili podněty změn pro vybudování školky, domova pro seniory nebo sportoviště

Chaberští zastupitelé se ve středu 1. prosince 2021 opět sešli, aby před koncem roku projednali důležitá rozhodnutí jako třeba přijetí rozpočtového provizoria nebo některé návrhy změn územního plánu. Třetina zastupitelů byla připojena online, a to včetně starostky, která na dálku zasedání řídila.

Po úvodních formalitách a úpravě programu večera přistoupili zastupitelé k prvním bodům jednání a přijali dodatek ke Zřizovací listině zdejší základní školy, kterým se rozšířil vymezený nemovitý majetek ve správě o technické zhodnocení nové dostavby a velkoformátové svítící hodiny.

Zastupitelé schválili odprodej 2 m2 přilehlých k soukromému pozemku v Ládevské ulici, kterým se zarovná hrana pozemku a majitel jej bude moci využít k plánované výstavbě garáže. Přijato bylo také usnesení o prodeji části pozemku o rozloze 114 m2, který je již v současné době využíván pro provoz AAA Auto v ulici Dopraváků. Schválen naopak nebyl podnět územní změny od společnosti Arinsal, týkající se rozsáhlého zatravněného území v severní části Dolních Chaber se záměrem zlegalizování obslužné komunikace a následné přeměny v souladu s urbanistickým záměrem.

Dalšími projednávanými změnami územního plánu byly podněty městské části, vycházejí z návrhu Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavků na veřejnou vybavenost, kterou si městská část nechala vypracovat. Jednalo se celkem o tři podněty, přičemž první spočívá v rozšíření plochy ZP z důvodu zvětšení lokality hřbitova dle geodetického zaměření, druhá stanoví v lokalitě SO 3, 4, 5 využití VV za účelem vybudování domova pro seniory a mateřské školy v lokalitě u třešňovky a třetí by měla rozšířit lokalitu pro více možností sportovních her a činností vedle areálu fotbalového hřiště. Podněty byly přijaty a návrhy zamíří na pražský magistrát.

Bez problémů bylo většinově přijato také rozpočtové provizorium, které je schvalováno vždy s koncem roku s výhledem do toho následujícího, dokud není stanoven rozpočet hl. m. Prahy, na nějž jsou finanční plány městských částí navázané.

V rámci rozpočtových opatření byly započteny finance související s dotačními projekty pro podporu školek, peníze na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním říjnových sněmovních voleb nebo získané dotace 4 500 000 korun na interiérové vybavení prvostupňových tříd základní školy.

Zastupitelstvo schválilo připomínky městské části k návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR HMP, které byly podané 23. listopadu, rovněž souhlasili s navrženými odměnami pro členy komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu a přijali předložená opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry.

Závěrem zasedání byly schvalovány dvě zakázky malého rozsahu, respektive formální schválení vybraného zhotovitele údržby zeleně a zahradnických prací a jako druhá výzva k podání nabídek na IT služby a zadávací dokumentace. Kontrolní výbor byl jako každý rok pověřen provedením kontroly darovacích smluv za rok 2021 a finanční výbor provedením kontroly příspěvkových organizací za letošní rok.

Navržený program 18. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 17
 2. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace – schváleno
 3. Prodej části pozemku parc. č. 1536/1, k. ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 – schváleno
 4. Prodej části pozemku parc. č. 1405/1 v k. ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087 – schváleno
 5. Opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry – schváleno
 6. Žádost o pořízení změny územního plánu pozemků parc. č. 1294/5 a 1294/7, k. ú. Dolní Chabry – neschváleno
 7. Návrh na schválení pořízení změn územního plánu sídelního útvary hlavního města Prahy – schváleno
 8. Rozpočtové provizorium na rok 2022 – schváleno
 9. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu – schváleno
 10. Pověření ke kontrole darovacích smluv za roky 2021 – schváleno
 11. Pověření ke kontrole hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 – schváleno
 12. Schválení připomínek MČ Praha-Dolní Chabry k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy – schváleno
 13. Informace: – vzato na vědomí
  1. Rozpočtové opatření č. 9/2021
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2021
  3. Rozpočtové opatření č. 11/2021
  4. Rozpočtové opatření č. 12/2021
 14. Zakázka malého rozsahu na údržbu zeleně a zahradnické práce – schváleno
 15. Výzva pro zakázku malého rozsahu na IT služby a zadávací dokumentace – schváleno
 16. Dotazy a připomínky občanů
 17. Různé

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.