Praha spustila II. část Akčního plánu pro zlepšování ovzduší

Rada hl. m. Prahy schválila 19. září 2022 Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část – podpůrná opatření (dále Akční plán, II. část) a uložila Odboru ochrany prostředí MHMP zajistit a koordinovat plnění činností a aktivit vyjmenovaných v tomto Akčním plánu, a to do doby ukončení platnosti Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ01, nejpozději však do 31. prosince 2025.

Akční plán, II. část, obsahuje podpůrná opatření, která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. m. Prahy, jejíž zástupci odsouhlasili seznam plánovaných činností včetně harmonogramu a zodpovědnosti za řízení nebo součinnosti při naplňování jednotlivých stanovených úkolů. 

Podpůrná opatření obsahují opatření z oblastí omezení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, zemědělství a ostatních zdrojů. Při návrhu jednotlivých úkolů Akčního plánu, II. části, byly zohledněny související strategické dokumenty hlavního města Prahy, především pak Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a další, s nimi související implementační dokumenty.

Další informace o Akčním plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+) naleznete na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP.

Ilustrační foto, zdroj: Portál ŽP Praha

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.