Kotlíkové dotace V na výměnu neekologických kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1397 ze dne 26. června 2023 vyhlášení dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“ (plné znění programu včetně příloh) k předkládání Žádostí o dotaci z programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace V“.

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci (zde podmínkou doložení trvalého pobytu 24 měsíců nebo více), bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě (dále jen „Podporovaná nemovitost“) za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterou tvoří Žadatel (vlastník nebo většinový spoluvlastník, který má v Podporované nemovitosti trvalý pobyt) a dále osoby, které se Žadatelem trvale bydlí a splňují následující kritéria:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 
    nebo
  2. Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral celou dobu).

Zahájení příjmu žádostí v elektronické podobě: 7. srpna 2023 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v elektronické podobě: 31. srpna 2024 v 23:59 hod. včetně

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

Podporovaný typ zdroje

Maximální výše dotace v Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

Pokračování zprávy a další podrobné informace naleznete včetně dokumentů ke stažení na stránkách portalzp.praha.eu.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.