povinně zverejnovane informace k 31.7.2023

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název

  Městská část Praha-Dolní Chabry

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha-Dolní Chabry vznikla zákonem ČNR č.418/90 Sb o hl. městě Praze, v současné době ve znění zákona č.131/2000 Sb., zákonu o hl.městě Praze a usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým se vydává Statut hl. města Prahy ve znění pozdějších předpisů. Je subjektem vzniklým ze zákona, který se zabývá všeobecnou správou.

  Městská část:

  - je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí městské části-je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  - pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
  - spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
   

 3. Organizační struktura

  Volené orgány – zastupitelstvo (15 členů):
  Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka MČ
  Stanislav Vyšín – 1. místostarosta
  Ing. Barbora Floriánová – místostarostka
  Mgr. Radka Mlynárová – radní
  Ing. Dr. Ing. Přemysl Vávra – radní
  Ing. Petr Kasa – člen zastupitelstva
  Ing. Alena Hájíčková – členka zastupitelstva
  Bc. Vojtěch Pavlík – člen zastupitelstva
  Ing. Josef Doležal – člen zastupitelstva
  Miroslav Malina – člen zastupitelstva
  Ing. Jan Jiroušek – člen zastupitelstva
  Jan Vokurka – člen zastupitelstva
  Mgr. Ludmila Urbanová – členka zastupitelstva
  Martin Knížek – člen zastupitelstva
  JUDr. Milan Golas – člen zastupitelstva

  Úřad městské části:
  Lenka Drdová - Tajemnice
  Kateřina Krejčová – sekretariát starostky, kancelář zastupitelstva
  Kateřina Vosátková – sekretariát starostky, kancelář zastupitelstva
  Andrea Pólová – účetní
  Gabriela Chamrová – Místní poplatky, Stavební referát ÚMČ
  Eliška Keméň – Ověřování, Evidence obyvatel, přestupky
  Daniela Pisingerová – životní prostředí, Referát dopravy
  Martina Bahou Procházková​ – majetkový referát ÚMČ
  Alena Fialová – pokladna, Podatelna ÚMČ
  Bohdan Jelen – správa objektu
  Martin Vyskočil – pracovník úklidu ÚMČ
  Luboš Strnad – pracovník úklidu ÚMČ

  Chaberský dvůr:
  Alena Wachtlová - knihovna
  Jitka Goldsteinová – galerie Chaberského dvora

  Finanční výbor:
  předseda, členové

  Kontrolní výbor:
  předseda, členové

  Základní kontakty úřadu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Úřad městské části
  Hrušovanské nám. 253/5
  Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Úřad městské části
  Hrušovanské nám. 253/5
  Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00

  4.3 Úřední hodiny
  Základní informace

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 283 851 272

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Adresa internetové stránky
  oficiální: http://dchabry.cz/

  4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

  Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha-Dolní Chabry je možné použít následující prostředky:

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zák. 500/2000 Sb.“ správního řádu.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Použití datové schránky

  Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zák. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.7 ID datové schránky
  ztib27j

 5. Případné platby lze poukázat

  Česká spořitelna a.s., Praha 8, č. účtu 2000704349

 6. IČO

  00231274

 7. DIČ

  CZ00231274 - Městská část není plátcem DPH

 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Úřední deska
  Smlouvy MČ najdete zde
  Formuláře a žádosti MČ najdete zde
  Územní plán
  Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
  Program rozvoje let 20. – 5 (pětiletý plán)
  Přehled směrnic a předpisů

  8.2 Rozpočet MČ

  8.3 Poskytnuté informace

 9. Žádosti o informace

  Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět je možné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5. Další možností je elektronická pošta: dchabry@dchabry.cz

 10. Příjem podání a podnětů

  Příjem podání a podnětů

  Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět je možné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5. Další možností je emailem podepsaným certifikátem na adresu podatelna@dchabry.cz .

 11. Předpisy

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled směrnic a předpisů

  Nařízení a vyhlášky hl. m. Prahy

  11.2 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled směrnic a předpisů

  Nařízení a vyhlášky hl. m. Prahy

 12. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Radou MČ Praha-Dolní Chabry

 13. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Dolní Chabry nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha-Dolní Chabry

 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha-Dolní Chabry dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti Městské části Praha-Dolní Chabry nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  17.3 výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.