Podání námitek MČ k Územnímu řízení na stavbu „Nové Chabry F a G“