Volba prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018

Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím Předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 23. srpna 2017 zveřejněném dne 28. srpna 2017 ve Sbírce zákonů č. 275/2017, částka 96, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny:

pátek 12. ledna 2018

od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 13. ledna 2018

od 08.00 hodin do 14.00 hodin

+ případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:

pátek 26. ledna 2018

od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 27. ledna 2018

od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Stálý seznam voličů – voličský průkaz
Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, referát evidence obyvatel, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha – Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 272/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky ), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 28. srpna 2017 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky.
    Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 5. ledna 2018.
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha – Dolní Chabry o  žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
    O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
    (Pozn. Při osobní žádosti v období od 28. prosince do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry  voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha – Dolní Chabry v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ A PRO KONTROLU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry , Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00 přízemí, kanc. č. 106, tel: 283 852 857, Pisingerová Daniela, kanc. č. 116, tel. 283 851 277, Knoblochová Lucie

Související informace

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.