ROZDÍL MEZI NE/SCHVÁLENÍM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA A NE/SCHVÁLENÍM ROZPOČTU

ROZDÍL MEZI NE/SCHVÁLENÍM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA A NE/SCHVÁLENÍM ROZPOČTU

V průběhu rozpočtového procesu se lze setkat se situací, kdy před 1. lednem rozpočtového roku není schválen rozpočet. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

V průběhu rozpočtového procesu se lze setkat se situací, kdy před 1. lednem rozpočtového roku není schválen rozpočet. Aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen MČ, ale i jimi zřízených příspěvkových organizací – mateřských škol a ZŠ, popř. dalších subjektů závislých na jejich rozpočtu, řeší tuto situaci zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon). Konkrétně je v § 13 odst. 1 zákona uvedeno, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku  v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce svým usnesením nejpozději na svém posledním zasedání před daným rozpočtovým rokem (stalo se na 20. zasedání  dne 4. prosince 2017 usn. 174/17 ZMČ.) Pokud nebude schválen rozpočet a ani pravidla rozpočtového provizoria, dojde k porušení rozpočtové kázně. Pravidla rozpočtového provizoria není nutné vyvěšovat na úřední desce.

Forma ani konkrétní náležitosti rozpočtového provizoria nejsou zákonem upravena, proto se přijímaná pravidla mohou od sebe lišit jak ve formě tak i obsahu. Podoba rozpočtového provizoria a stanovená pravidla jsou plně v kompetenci zastupitelstva. Dodržena musí být pouze zásada zajištění plynulosti hospodaření. Výhodné je sestavit pravidla tak, aby nezpůsobovala náročné administrativní sledování a nezpůsobovala riziko překročení.

Níže jsou uvedeny příklady stanovených pravidel rozpočtového provizoria:

 • čerpání výdajů do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle rozpočtu minulého roku (tento postup přebírají některá  zastupitelstva z pravidel státního rozpočtu)
 • uvolnění prostředků na pravidelně se opakující výdaje a sjednané závazky
 • výdaje na zabezpečení chodu MČ, než bude schválen rozpočet
 • uvolnění prostředků na příspěvky zřízeným nebo založeným organizacím pro zajištění jejich chodu
 • plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky úvěrů atd.),
 • úhrady dodavatelských faktur
 • splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, daní)
 • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů – např. vratky dotací v rámci finančního vypořádání
 • výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací
 • financování rozjetých investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo pro MČ další zvýšené náklady (nové investiční akce se v době rozpočtového provizoria  nezačínají)
 • čerpání výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení (§13 odst. 5 zákona).

Pokud MČ nehospodaří alespoň podle pravidel rozpočtového provizoria, jde o správní delikt, za který jí může být  uložena pokuta až do výše jednoho milionu Kč.

V článku jsou použity citace SMSČR (sdružení místních samospráv) z projektu “Rok v obci”, který vznikl za podpory esf (evropského sociálního fondu, evropské unie, a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost).

Závěr:

1) Rozdíl mezi neschválením rozpočtového provizoria a neschválením rozpočtu je zcela zásadní.

2) Není-li schváleno rozpočtové provizorium, je to správní delikt.

3) Není-li schválen rozpočet,  MČ hospodaří  dle rozpočtového provizoria.

Dle magistrátních pravidel, pokud jedna z MČ rozpočet neschválí, musí se celá Praha řídit provizoriem.

V souladu s metodickým pokynem k sestavení rozpočtu MČ hl. m. Prahy na rok 2018 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/1 ze dne 30.11.2017 bodem V. je nutné, aby městské části hl. m. Prahy zajistily schválení svých rozpočtů na rok 2018 do 31.3.2018, a to z důvodu termínů určených k předkládání dat pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků Ministerstva financí.

Informace pro veřejnost byla zpracována v souvislosti s články některých občanů na veřejných webech po 21. zasedání ZMČ.

Zpracovala tajemnice ÚMČ, Bronislava Kukurová v souladu s pokynem člena Rady MČ Jana Vokurky.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.