Kontrola separačních stanovišť

S ohledem na opakující se podněty občanů a přeneseně zástupců MČ na nedostatečné zajišťování svozu a nezajišťování úklidu stanovišť tříděného odpadu proběhla dne 24. 4. 2018 plošná kontrola všech 19 stanovišť separací, která se mimo jiné zaměřila také na kontrolu aktuálnosti polepů sběrných nádob, jejich technický stav a kontrolu souladu počtu sběrných nádob umístěných na stanovištích (jejich počet, objem a soulad se stavem uvedeným v aplikaci KSNKO).

Kontroly se zúčastnily všechny odpovědné složky: pracovnice odboru OCP MHMP, referent ŽP ÚMČ a dispečer AVE CZ odpadové hospodářství, kteří stav vyhodnotili. Následně budou přijata tato opatření: plošné mytí nádob, obnova polepů na nádobách, kde jsou kombinovány polepy předcházející svozové společnosti se současnými, takže informace pro občany jsou nesrozumitelné a chaotické, poškozené kontejnery budou vyměněny. Současně bude doplněna žlutá čára vymezující prostor separačního stanoviště tam, kde je to nutné.  18 stanovišť  z 19 je osazeno správnými typy a počty kontejnerů, pouze v jednom případě byl kontejner na plechovky přistaven na nesprávné stanoviště. Jedná se o drobnou záměnu u 2 separačních stanovišť na komunikaci Měděnecká, kdy bude uložení nádoby uvedeno v soulad se systém KSNKO. V případě stanoviště v ulici Libochovická bylo vyhodnoceno, že vzhledem k neustálému přeplňování separačních nádob bude nejvhodnějším řešením přidání kontejnerů na plast a papír. Současně MČ požaduje zvýšení plošného úklidu ze tří úklidových dní na čtyři. Současný úklid, který probíhá v pondělí, ve středu a v pátek, bude nově posílen o nedělní úklid.

Termín na nápravu zjištěných nedostatků a závad byl stanoven na 3 měsíce, tj. do 24. 7. 2018.

Bronislava Kukurová

tajemnice ÚMČ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.