Dotace na využití dešťové vody v obcích

Kdo může žádat:

• Obce, úřady, školy, neziskové organizace a další.

Na co lze získat podporu

• Akumulace srážkové vody do nádrží pro zálivku veřejné zeleně

• Akumulace srážkové vody do nádrží pro splachování WC

• Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

• Výměna nepropustných povrchů za povrchy propustné

• Projektová příprava (projektová dokumentace, studie odtokových poměrů, žádost o dotaci, výběrové řízení, realizační management, atd. až do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů)

Kolik lze získat na jeden projekt:

• Dotace: max. 85 % • Alokace výzvy: 1,8 mld. Kč • Min. výše způsobilých realizačních výdajů: 200 tis. Kč bez DPH Další informace:

• Sběr žádostí probíhá od 1.3.2018 do 7.1.2019

• Výzva je průběžná, nesoutěžní

Proč hospodařit se srážkovými vodami ve Vaší obci?

• Zlepšení vzhledu náměstí, ulice i parku realizací přírodě blízkých opatření

• Odlehčení přetíženým ČOV v průběhu přívalových srážek

• Lepší dostupnost podzemní vody v zástavbě v období sucha

• Zlepšení mikroklimatických podmínek díky výparům z vegetace

• Zlepšení protipovodňové ochrany obce

• Nižší platby za stočné • Více vody ve studních

• Zachycení a akumulace nárazových průtoků z nepropustných ploch

 

více informací v přiloženém PDF.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.