Žalobě MČ proti dalšímu rozšiřování projektu Nové Chabry přiznán odkladný účinek

Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek správní žalobě naší MČ proti rozhodnutí odboru stavebního úřadu MHMP ze dne 30. 7. 2018, kterým byla zamítnuta odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému odborem výstavby ÚMČ Prahy 8, jímž by bylo z územního hlediska povoleno rozšíření stávající podoby developerského projektu Nové Chabry.

Naše MČ vznesla v územním řízení mnoho zásadních námitek, kterým nebylo ze strany stavebních úřadů vyhověno. Vznesené námitky jsou však z jejího pohledu zásadní nejen z důvodu ohrožení veřejného zájmu, ale i z důvodu evidentních nedostatků projektové dokumentace, na jejímž základě bylo územní rozhodnutí vydáno. Realizace stavby na základě vydaného územního rozhodnutí by měla dalekosáhlé následky do práv a povinností občanů naší MČ a vlastníků dotčených či sousedních pozemků.

Územní rozhodnutí je totiž podkladem pro vydání stavebního povolení, a jestliže by správní žalobě MČ nebyl přiznán odkladný účinek, mohlo by v mezidobí dojít k vydání stavebního povolení, kterým by realizace stavby mohla být definitivně povolena. V takovém případě by naše MČ i její občané neměli v podstatě již žádnou možnost, jak se proti realizaci plánované stavby bránit (a to i v případě, kdyby správní soud následně napadené územní rozhodnutí zrušil). Přiznání odkladného účinku správní žalobě je tedy zásadním milníkem pro ochranu práv obce i subjektů a občanů dotčených plánovanou výstavbou.

V současné době probíhá v rámci projektu „Nové Chabry – Fáze F a G“ stavební řízení (oznámení vyvěšené na úřední desce dne 19. 10. 2018) s cílem žadatele získat stavební povolení. Na základě rozhodnutí soudu, kterým byla odložena účinnost územního rozhodnutí, však bude muset být toto stavební řízení prozatím přerušeno. 
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.