Nařízení Státní veterinární správy

Č. j. SVS/2019/032206-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze.

Čl. 1
Základní ustanovení

Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti v katastrálním území Praha – Kyje 731226.
Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.
Nařízení je určeno všem chovatelům včel v pásmu.

Čl. 2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Zřizuje se ochranné pásmo, složené ze všech celých katastrálních území, spadajících do oblasti v okolí ohniska nákazy v katastrálním území Praha – Kyje 731226 s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám.
Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry obcí:
731676 Černý Most
629952 Dolní Počernice
731234 Hloubětín
731722 Hostavice
731226 Kyje

Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření
Opatření pro ochranné pásmo:

1. Zakazuje se přemísťovat všechna včelstva, matky a včely z ochranného pásma.
2. Přemístění včelstev, matek a včel do ochranného pásma v hl. m. Prahe je možné jen po předchozím písemném oznámení MěVS v Praze SVS po vyšetření stanoviště v pásmu s negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev na stanovišti.
3. Přemístění včelstev, matek a včel uvnitř ochranného pásma, ze stanoviště na stanoviště, je možné jen se souhlasem MěVS v Praze SVS vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli, k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu, odebraného od včelstev určených k přemístění a včelstev na stanovišti místa určení.
4. Směsné vzorky měli k přemístění včelstev, matek a včel do ochranného pásma a uvnitř ochranného pásma se vytvoří smícháním odebrané měli nanejvýš z 25 včelstev. Vyšetření není nutné provádět, pokud bylo stanoviště vyšetřeno z negativním výsledkem nanejvýš 12 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
5. Chovatelé včel v ochranném pásmu v katastrech Černý most, Dolní Počernice, Hloubětín, Hostavice, Kyje zajistí odběr uhynulých včel ošetřujících plod, nebo měli, k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu, a jejich následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu nejpozději do 30.04.2019.
6. Pro potřeby vyšetření chovatelů včel v ochranném pásmu je povoleno vytvářet směsné vzorky měli, smícháním získané měli nanejvýš od 10 včelstev. Vyšetření není nutné provádět, pokud bylo stanoviště vyšetřeno z negativním výsledkem nanejvýš 12 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
7. Za účelem odběru měli vloží chovatelé do všech úlů na stanovišti čisté podložky pro sběr měli minimálně na dobu 30 dní.
8. Veškeré vzorky měli lze použít i k vyšetřením na jiné nákazy včel.
9. Měl je třeba vložit do obalů, tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází.
10. Chovatelé včel v pásmu provedou prohlídku všech včelstev s rozebráním díla do 30.04.2019. V případě zjištění klinických projevů nákazy moru včelího plodu na plodu, informují neprodleně v ten samý den MěVS v Praze SVS.
11. Zkrmování medu včelám, získaného od včelstev v pásmu kdykoliv před, nebo po vyhlášení tohoto nařízení, není povoleno.
12. Přemísťování všech pomůcek a zařízení ze stanovišť v pásmu, tj. všechny úly a jednotlivé nástavky, rámečky, zásobní a plodové plásty, souše, všechen ostatní obsah úlů, pomůcky a nástroje používané k manipulaci a zacházení se včelami, podložky a ochozy úlů, je povoleno, až po získání negativního výsledku z vyšetření měli a to po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce.

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
str. 3 z 3

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
V Praze dne 11.03.2019
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel Městské veterinární správy v Praze
Státní veterinární správy .

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.