Záměr znovuotevření ďáblické skládky vrácen k přepracování

Dokumentace k záměru znovuotevření ďáblické skládky byla investorovi vrácena k přepracování. Rozhodl o tom v pátek 26. července 2019 Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Provoz skládky v I. etapě byl již ukončen a část rekultivována, přesto investor plánuje doplnění tuhého komunálního odpadu o dalších 160 000 m3 (216 000 t).

Městská část Praha-Dolní Chabry zaslala dne 17. května 2019 své nesouhlasné vyjádření k záměru znovuotevření skládky a připojila se tím k dalším subjektům, které rovněž zaslaly své připomínky. Plánované veřejné projednání záměru v červnu neproběhlo, proto se konalo nové 24. července 2019. O dva dny později stanovil příslušný úřad požadavky na přepracování dokumentace, přičemž jsou zohledněny také některé z připomínek městské části Praha-Dolní Chabry:

  1. Kapitolu D. IV. (Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví …) dokumentace rozšířit o všechna dostupná opatření pro eliminaci zápachu při provozu skládky.
  2. Předložit nezávislý hydrogeologický oponentní posudek, který prokáže těsnost či netěsnost tělesa skládky a vliv na kvalitu podzemních vod. Zpracovatel této studie bude vybrán dle doporučení OCP MHMP.
  3. Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky vznesené na veřejném projednání a zaslané k vlastní dokumentaci. Celé vyjádření Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v příloze.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.