Dolní Chabry podaly připomínky k EIA úseku 519 Pražského okruhu

Městská část dnes 31. října 2019 podala připomínky k záměru výstavby Silničního okruhu kolem Prahy – úseku 519 Suchdol – Březiněves v rámci řízení EIA a přiložila vlastní návrh řešení. Při tvorbě panovala intenzivní koaliční spolupráce se specializovanou advokátní kanceláří Frank Bold a dalšími odborníky. Silniční okruh je jednou z priorit vedení radnice a výslednému dokumentu přikládají její představitelé velkou důležitost.

Městská část navrhuje zrušit záměr tzv. Čimického přivaděče, který je nefunkční pro propojení na sever a vytváří v oblasti druhou a tím zbytečnou mimoúrovňovou křižovatku. V dalším návrhu předkládá značnou část trasy úseku 519 zahloubit. Nechala si proto zpracovat návrh alternativního řešení Ing. Milanem Strnadem, které převážnou část od mostu přes Vltavu k mimoúrovňové křižovatce Březiněves odvádí do tunelu. Tento návrh přiložila k připomínkám včetně grafického řešení a minimální varianty s ohledem na přírodní památky Draháňského údolí. Dále pak požaduje zpracování dalších variant záměru a posouzení jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

To je třeba posoudit pro celou stavbu komplexně, jako celek. Je důležité spojit všechny severní úseky okruhu 518, 519 a 520 v jeden a vnímat vzhledem k jejich provázanosti kumulativní a synergické vlivy také s dalšími projekty včetně důkladného posouzení vlivů silniční a letecké dopravy na zdraví, přírodu a krajinu.

Stávající záměr z 60. let minulého století je dnes již zastaralým projektem, který je prosazován přes území městské části bez řádného projednání jak se sídelními útvary, tak s veřejností. Realizace tohoto záměru by byla projevem nezodpovědného rozhodování, špatné správy věcí veřejných, hazardem s lidským zdravím obyvatel hl. m. Prahy a přímo by vedla k nevratnému poškození cenných chráněných lokalit a zničení životního prostředí. V dokumentu se poukazuje například také na ohrožení mateřských a základních škol na území městské části, zásadní narušení lokality UNESCO nebo rozpor s právem Evropské unie v rámci rozvoje transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Vedení silničního okruhu v navrhované podobě by bylo zcela likvidační pro obyvatele a životní prostředí dotčených městských částí. V tomto směru vyvíjí radnice maximální úsilí a bude tak činit i nadále. Městská část proto požaduje doplnění podrobnějších informací o předpokládaném složení dopravy, zveřejnění kartogramů dopravních intenzit pro celou pražskou metropolitní oblast a celkovou aktualizaci dopravně inženýrských podkladů.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.