Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Odbor školství, mládeže a sportu hl. m. Prahy zveřejnil metodický materiál k zápisům do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s nouzovým stavem zveřejněný v publikaci Řízení školy, autorka PhDr. Mgr. Monika Puškinová. V dokumentu naleznete podrobné informace vztahující se k celkovému průběhu zápisu do základních škol. Doporučujeme věnovat náležitou pozornost zejména:

  • stanovení termínu doby zápisu - prodloužení doby zápisu do prvního ročníku v souvislosti s nouzovým stavem (je na uvážení ředitele školy, zda stanovená doba zápisu do prvního ročníku ZŠ bude např. dobou od 1. do 14. 4., dobou od 1. do 21. 4. nebo dobou od 1. do 30. 4. 2020. V takovém případě je nutno informovat zákonné zástupce o fázi podání žádosti např. v termínu 1. – 24. 4. a fázi sběru vyplněných žádostí např. v termínu 29. - 30. 4. - nastavení je opět na uvážení ředitele školy);
  • kritéria přijetí pro školní rok 2020/2021;
  • informace pro zákonné zástupce o možnosti podat žádost bez osobního podání v místě zápisu (typicky ve škole) - zveřejnit způsoby přijetí žádosti (v případě, že doručená žádost nebude splňovat zákonné náležitosti, je nutno vyzvat podatele pro odstranění nedostatků, zejména doplnění podpisu;
  • informace o zpřístupnění formuláře (žádosti) o přijetí;
  • informace o případných přílohách žádosti (např. rodný list dítěte);
  • informace o způsobu, kterým budou poskytnuty zákonným zástupcům uchazeče informace o registračním čísle přiděleném uchazeči (doporučujeme, aby rodič obdržel prokazatelně registrační číslo dítěte, je na uvážení ředitele školy, jaký způsob předání zvolí);
  • informace o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu (doporučujeme určit konkrétní den, kdy se zákonný zástupce bude moci seznámit s podklady);
  • informace o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky (žádost musí obsahovat zákonné přílohy, v případě, že bude žádost neúplná, škola usnesením přeruší správní řízení a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění);
  • informace o nekonání tzv. „motivačního zápisu;
  • termín zveřejnění přijatých dětí.

Další informace k průběhu zápisů do ZŠ naleznete i na stránkách MŠMT na odkaze http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.