MČ podala odvolání proti umístění části okruhu 511 Běchovice – dálnice D1

Rozhodnutí o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ z 30. července tohoto roku vykazuje závažné nedostatky. Dolní Chabry proto podaly proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22 v pátek 28. srpna 2020 odvolání. Plánovaná stavba zmiňovaného úseku 511 by v této podobě mohla v budoucnu znamenat nenávratné změny a výrazné zhoršení životních podmínek v souvislosti s dalšími navrhovanými úseky 518, 520 a především 519 na severu Prahy.

Obsahem třiapadesátistránkového dokumentu je souhrn téměř třiceti rozpracovaných námitek. Městská část mimo jiné poukazuje na nezákonnost závazného stanoviska EIA, které neobsahuje nástin variant záměru ani stěžejní důvody pro volbu výsledné varianty vzhledem k vlivu na životní prostředí. Nedostatků stanoviska EIA je ale přitom mnohem více, což odvolání rozvádí hned v několika konkrétních případech. Stanovisko je proto věcně nesprávné a nezákonné, mělo by být zrušeno a řízení na jeho základě nemůže být v těchto bodech relevantní.

Územní řízení ale se stanoviskem navíc pracuje velmi podivně. Naopak třeba ani nezohlednilo některé z jiných důležitých připomínek, které jsou v podmínkách stanoviska EIA zakomponovány, jako například nutnost aktualizace inženýrsko-geologických průzkumů v trase záměru a dotčeném okolí a zohlednění nových poznatků v další přípravě projektové dokumentace. 

Městská část také poukazuje na řadu nedostatků a nesrovnalostí v dokumentaci pro územní řízení. Ta má dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. splňovat faktické náležitosti, které například v části týkající se splnění požadavků dotčených orgánů nelze považovat za dostatečné. A takových míst je detailněji v dokumentu odvolání popsáno více.

Jednou z předních námitek je rovněž podjatost starosty městské části Praha 22 a úřadu městské části a primátora hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy v řízení o umístění stavby i v odvolacím řízení. Jak je patrné nejen z mediálních vyjádření starosty Vojtěcha Zelenky, primátora Zdeňka Hřiba nebo i ministra Karla Havlíčka, byl z jejich strany nezpochybnitelný politický zájem, aby stavební úřad městské části Praha 22 a hl. m. Prahy umístění stavby 511 podpořily, což vytváří tzv. systémovou podjatost úředních osob. Ty by proto měly být z předmětného z řízení vyloučeny.

Nedostatků vydaného rozhodnutí je opravdu hodně a nelze před nimi zavírat oči. Úsek 511 Silničního okruhu kolem Prahy počítá s přivedením tranzitní nákladní dopravy do hustě obydlené oblasti Černého mostu a Horních Počernic. Dle vyjádření mnoha dopravních expertů bude okruh v této variantě denně po dobu několika hodin zcela přetížen a navrhovaný okruh tedy nezajistí plynulost a bezpečnost dopravy, které jsou hlavním cílem jeho stavby. Tato část Pražského okruhu s sebou nese příliš mnoho negativ, které se v důsledku promítnou i do dalších plánovaných navazujících úseků na severu hlavního města a tím tedy s přímým dopadem také na Dolní Chabry.

Odvolání městské části naleznete v přiloženém souboru.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.