Dolní Chabry se vyjádřily k Programu zlepšování kvality ovzduší v Praze

Starostka Kateřina Šilhová Šafránková zaslala tento týden za městskou část vyjádření ke koncepci letošní aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha. Obsahem dokumentu, který vznikl ve spolupráci s odborníky na danou problematiku, je nesouhlas s opatřením „Kompletní dostavba Pražského okruhu“ a požadavek na jeho vynětí z předmětné koncepce.

Jedním z klíčových opatření pro snížení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší v pražské aglomeraci je dle dokumentu Ministerstva životního prostředí kompletní dostavba Pražského okruhu v A-ZUR variantě. Městská část nebyla původně vyzvána, aby se k návrhu PZKO vyjádřila s odůvodněním, že dle modelové koncentrace škodlivin nebyla vyhodnocena jako městská část ohrožená zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci aglomerace Praha. Konkrétně dle výhledového roku 2023, díky efektu zákazu spalovacích zdrojů na pevná paliva, nebude naše městská část překračovat imisní limity pro částice PM10 a benzoapyren.

Pražský okruh dle Zásad územního rozvoje vykazuje závažné nedostatky tím, že na území hl. m. Prahy zavádí tranzitní, zejména kamionovou dopravu, tedy výrazný zdroj znečištění. Plánovaná trasa je vedena skrz rezidenční oblasti s vysokou hustotou obyvatel či v jejich těsné blízkosti. Městské části na severu Prahy jsou přitom již nyní vystaveny emisím z jiných zdrojů, zejména lokálního vytápění a letecké dopravy. V důsledku obrovského nárůstu automobilové dopravy bude mít kompletní okruh za následek výrazné zhoršení kvality ovzduší v dotčených lokalitách a s tím související zvýšení zdravotních rizik. Pražský okruh je navíc v rozporu s evropskou legislativou o transevropských dopravních sítích TEN-T a jeho pozitivní efekt dle stávajících ZÚR na kritická místa v Praze je velmi sporný.

Zmíněné studie a dokumenty v případě kompletní dostavby SOKP jednoznačně prokazují významný nárůst automobilové dopravy a celkové zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci, tedy významný negativní vliv na životní prostředí. Okruh dle ZÚR proto nelze považovat za opatření k dosažení imisních limitů. Projekty a opatření, která skutečně povedou ke snížení intenzit automobilové dopravy a dosažení imisních limitů, však v koncepci chybí.

V rámci vyjádření k PZKO přikládá městská část také návrhy opatření vedoucí ke snížení emisí z dopravy. Důležitý je neustálý rozvoj infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu, a to v podobě nových tras metra nebo příměstských železnic. Je také třeba budovat infrastrukturu pro pěší a cyklisty a řešením mohou být další dílčí opatření jako zavedení mýta, výstavba záchytných parkovišť P+R a B+R či třeba podpora home office. Zároveň je žádoucí odvést dálkovou nákladní dopravu mimo území hlavního města do lokalit s minimální hustotou obyvatel a posilovat převod části nákladní dopravy na železnici.

Vyjádření městské části naleznete v přiloženém souboru.
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.