Zastupitelé vyjádřili nesouhlas s plány Prahy 8 podporující okruh přes Chabry 

V poklidné adventní atmosféře se 16. prosince 2020 sešli zastupitelé městské části, aby před koncem roku projednali neodkladné povinnosti. Jako každý rok, i letos bylo rozhodnuto o rozpočtovém provizoriu. Důležitý rozpočet městské části, který je navázaný na rozpočet hl. m. Prahy, budou zastupitelé schvalovat obvykle až v dalších měsících nového roku. 

Členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu byly přiděleny odměny na základě návrhu Rady MČ. Letos však v součtu byly, i kvůli mnoha neuskutečněným akcím, o něco nižší.

Návrh na prodej tří pozemků v celkové rozloze necelých 200 metrů plochy byl rovněž bez problémů schválen. Městská část nemá pro malé a úzké pozemky na bývalé skládce TKO využití. Znaleckým posudkem byly ohodnoceny na 4 101 korun, jediný zájemce, který na bývalé skládce buduje golfové hřiště, za ně nabídl dvacet pět tisíc korun.

Standardními body programu prosincového jednání Zastupitelstva bylo pověření Finančního výboru provedením kontroly příspěvkových organizací za rok 2020 a pověřením Kontrolního výboru provedení kontroly darovacích smluv za roky 2019 a 2020. V průběhu zasedání byly schváleny odměny některým radním za pracovní úsilí nad rámec jejich běžné činnosti v průběhu uplynulého roku ve výši jejich jednoměsíční odměny v průběhu roku.

V rámci informativních bodů byly oznámeny změny rozpočtu učiněné rozpočtovými opatřeními kvůli přijatým financím pro školy a školky nebo získání účelové dotace 1,2 milionu korun z pražského magistrátu, která bude využita na údržbu zeleně, revitalizaci třešňovky a zbudování pítek. Přítomní se rovněž dozvěděli o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 100 000 Kč městkou částí Praha-Suchdol na vypracovanou aktualizaci studie proveditelnosti tzv. Regionální varianty vedení Pražského okruhu, kterou zadaly Dolní Chabry s finanční podporou šesti městských částí a obcí. 

V závěru schůze vyjádřili všichni přítomní nesouhlas s podnětem Prahy 8 na změnu Územního plánu, která by umožnila zahloubení ulice V Holešovičkách, s čímž souvisí i změna stavby tzv. Čimické radiály, rovněž v tunelové variantě. S tou je ale počítáno jako napojením na tzv. Čimický přivaděč plánovaný na východě Dolních Chaber v souvislosti se záměrem dostavby Pražského okruhu ve variantě přes naši městskou část. EDIT: Ve středu 16. prosince 2020 večer se konalo také zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 8, na kterém zmíněný návrh na změnu ÚP nebyl nakonec přijat.

Schválený program 14. veřejného zasedání ZMČ:

 • Kontrola zápisu č. 13
 • Rozpočtové provizorium – schváleno
 • Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu – schváleno
 • Prodej pozemků parc. č. 1273, parc. č. 1270/1 a parc. č. 1264/62, k. ú. Dolní Chabry, zapsaných na  LV 1087 – schváleno
 • Pověření kontrolního výboru na kontrolu darovacích smluv za roky 2019 a 2020 – schváleno
 • Pověření finančního výboru ke kontrole příspěvkových organizací – schváleno
 • Informace – vzato na vědomí
  • Rozpočtové opatření č. 6
  • Rozpočtové opatření č. 7
  • Rozpočtové opatření č. 8
  • Smlouva o poskytnutí příspěvku
 • Dotazy a připomínky občanů
 • Návrh na schválení mimořádné odměny starostce a místostarostům městské části Praha-Dolní Chabry – schváleno
 • Nesouhlas s podnětem Prahy 8 na změnu Územního plánu – schváleno

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.