18. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 1. prosince 2021 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 18. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry. 

Navržený program 18. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č.17
 2. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Základní školy Praha-Dolní Chabry, příspěvková organizace
 3. Prodej části pozemku parc. č. 1536/1, k. ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087
 4. Prodej části pozemku parc. č. 1405/1 v k. ú. Dolní Chabry zapsaného na LV 1087
 5. Opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry
 6. Žádost o pořízení změny územního plánu pozemků parc. č. 1294/5 a 1294/7, k. ú. Dolní Chabry
 7. Návrh na schválení pořízení změn územního plánu sídelního útvary hlavního města Prahy
 8. Návrh na schválení podnětu na pořízení změny územního plánu P 485/2019
 9. Rozpočtové provizorium na rok 2022
 10. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu
 11. Pověření ke kontrole darovacích smluv za roky 2021
 12. Pověření ke kontrole hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021
 13. Schválení připomínek MČ Praha-Dolní Chabry k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
 14. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 9/2021
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2021
  3. Rozpočtové opatření č. 11/2021
  4. Rozpočtové opatření č. 12/2021
 15. Dotazy a připomínky občanů
 16. Různé

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.