MČ podala připomínky k aktualizaci č. 5 ZÚR

Městská část v připomínkách k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy požaduje přehodnocení veřejně prospěšných staveb, konkrétně stavby Pražského okruhu (úsek číslo 518 a 519), Čimického přivaděče nebo stavby Nové paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha. Současná rozsáhlá aktualizace ZÚR probíhá v mezidobí mezi ukončením účinnosti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a přijetím Metropolitního plánu Prahy a dotýká se všech základních koncepcí města a jako územně plánovací dokumentace jsou nadřazeny územním plánům. Celkem městská část zpracovala dvacet devět konkrétních připomínek, které v úterý 23. listopadu oficiálně podala.

Jednou z vůbec nejzásadnějších je požadavek zrušení koridoru pro povrchovou variantu Pražského okruhu (SOKP) a jeho vedení alternativní trasou tzv. „Regionální varianty“ v její aktualizované podobě. Pro kvalitu života na území Dolních Chaber je přijatelná pouze trasa vnějšího Pražského okruhu v tunelové variantě, kterou si městská část nechala zpracovat, nebo ve variantě regionální. MČ disponuje tzv. Regionální trasou Pražského okruhu, která je aktualizovaná na základě současně platných územních plánů. SOKP by měl řešit především tranzitní/dálkové dopravní vztahy, např. Hradec Králové – Plzeň nebo Berlín – Vídeň, nikoliv vnitroměstskou a příměstskou dopravu. SOKP dle ZÚR je navíc také v rozporu s evropskou legislativou TEN-T, neboť vede rezidenčními, rekreačními a přírodními lokalitami hl. města Prahy.

Pouze v případě, že by tzv. „Regionální varianta“ SOKP nebyla realizovatelná, požadují Dolní Chabry vedení trasy SOKP na území městské části a sousední Prahy 8 „v maximální možné míře v tunelu“.

S tím souvisí také požadavek, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. 5 odstranila koridor vymezený pro Čimický přivaděč k Pražskému okruhu a v jeho trase vymezila městskou komunikaci pro západní obchvat Dolních Chaber. V blízkosti Čimického přivaděče vzniká rozsáhlá výstavba bytového komplexu Nové Chabry a je třeba zajistit dopravní obslužnost této lokality.

Dopravní problematice se věnují i další body jako například požadavek na vymezení tramvajové trati z Kobylis do Zdib jako koridor veřejné prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu a stanovení pro ni jasné podmínky pro podrobnější územně plánovací dokumentaci. Městská část prodloužení tramvajové trati do Zdib (popř. dále) dlouhodobě podporuje, vnímá jej jako zásadní prvek pro zklidnění dopravy v intravilánu městské části a pečlivě v tomto duchu připomínkuje navrhovaná řešení.

S tím přímo souvisí také problematika P+R parkovišť napojených na zařízení kapacitní MHD nejen na okraji Prahy, u nichž by mělo být konkretizováno jejich umístění a parametry zařízení. Celoměstské koncepce dopravy na území hl. m. Prahy by měly být koordinovány s koncepcí sousedícího Středočeského kraje se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Celkové připomínky městské části k aktualizaci č. 5 ZÚR obsahují dvacet devět velmi podrobných bodů, které se odborně zaměřují na konkrétní problematiky od technického vymezení pojmů a členění dokumentu po věnování více pozornosti malým městským částem, složité dopravní a územně plánovací oblasti nebo poukázání na vzájemné rozpory jednotlivých prvků ZÚR aplikovaných na území městské části.

Kompletní znění připomínek městské části si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.