Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/23

Ředitelky mateřských škol stanovily v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha-Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční 
11. až 12. května 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

 

v jednotlivých mateřských školách městské části Praha-Dolní Chabry:

  • Mateřská škola Beranov – Kobyliská 1201/3, odkaz na webové stránky školky s informacemi o zápisu,
  • Mateřská škola Chaberáček – Protilehlá 235/5odkaz na webové stránky školky s informacemi o zápisu,
  • Mateřská škola Pohádková školička – Bílenecké nám. 33odkaz na webové stránky školky s informacemi o zápisu.

Následné zápisy určené pro děti s vízem strpění proběhnou podle zákona Lex Ukrajina od 1. června do 15. července 2022.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. srpna 2022 pěti let má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřské školy zřízené MČ Praha-Dolní Chabry mají jeden školský obvod.

Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 11. a 12. května 2022 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list si může zákonný zástupce dítěte vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.