Beranovka má zůstat pěší a cyklistickou cestou, rozhodli zastupitelé

Na pořadu 22. veřejného zasedání místního zastupitelstva, které se uskutečnilo 23. června 2022, bylo hned několik z dlouhodobého hlediska významných bodů. Zastupitelé například schválili žádost o zastavení změny územního plánu lokality Beranovka, vybrali zhotovitele nového dětského hřiště v Ulčově ulici nebo odsouhlasili kompletní připomínky městské části k Metropolitnímu plánu.

V horkém letním počasí se zastupitelé sešli nezvykle ve čtvrtek a jako první doplnili navržený program o aktuální zpracované návrhy na pořad k projednání.

Vzápětí následovala rozsáhlá diskuze nad návrhem ukončení pořizování změny územního plánu (ÚP), která by změnila funkční využití ploch Beranovky se záměrem vybudování komunikace. Městská část v minulosti návrh na změnu podpořila a od roku 2019 bylo pořizování změny přerušeno. Nyní chaberští zastupitelé schválili žádost o její ukončení. O změnách ÚP rozhoduje pražské zastupitelstvo a na základě tohoto rozhodnutí by mělo návrh na pořízení změny neschválit.

Dalším usnesením Zastupitelstva MČ byl vybrán zhotovitel dětského hřiště na trojúhelníkové ploše v Ulčově ulici. Tím se stala firma GARTENSTA PLUS s.r.o. a předmětem zakázky bude kompletní návrh podoby hřiště, dodávka herních prvků a jejich instalace včetně dopadových ploch.

Pro blížící se komunální volby v září 2022 stanovilo Zastupitelstvo MČ počet svých členů pro další volební období na patnáct, tedy stejný počet jako doposavad.

Řešilo se také obsazení Kontrolního výboru, do kterého byly dovoleny členky Stanislava Klocperková a Martina Šušáková, přičemž předsedou výboru byl zvolen radní Josef Doležal.

Chaberské mateřské školy se vyhlášením záměru rovněž schváleného zastupiteli připojí k realizaci energeticky úsporných opatření, která by měla v době vzrůstajících cen energií vést k jejich úsporám a také ke zlepšení vnitřního prostředí pro žáky i učitele. Energeticky úsporná opatření budou financována z prostředků rezervy rozpočtů městské části nebo prostředků vedlejší hospodářské činnosti.

Zastupitelé na jednání schválili uzavření dvou smluv o spolupráci týkajících se pozemku v severovýchodní části Dolních Chaber vedle budoucího golfového areálu a pozemku ve východní části za větrolamem. Na základě schválení uzavření těchto dohod s majiteli byly tyto návrhy změn zaneseny do zpracovaných připomínek k Metropolitnímu plánu, které byly po rozpravě mezi zastupiteli přijaty a poputují v termínu do konce června na pražský magistrát, který k nim bude muset zaujmout stanovisko.

Přibližně rok byla zpracovávána Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou, kterou pro Dolní Chabry vypracovávala firma OIKOI ARCHITEKTI s. r. o. Jedná se o další z důležitých strategických dokumentů, který stanovuje vizi rozvoje městské části a na jehož základě budou stanoveny akční plány pro jednotlivá období.

V závěru zasedání zastupitelé probrali obdrženou petici k dopravnímu značení v okolí Kobyliské ulice, ke kterému se vyjádřilo vedení radnice, zmínilo chybu v projektové dokumentaci v navrženém dopravním značení a přiblížilo kroky vedoucí k nápravě.

V rámci informativních bodů byli přítomní seznámeni se dvěma rozpočtovými opatřeními, která přinášejí do rozpočtu městské části jeden a půl milionu korun z pražského magistrátu jako přispění v souvislosti se zdražujícími se energiemi a další téměř jeden a půl milionu korun na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení. Schválena byla také dotace 480 tisíc korun na pořízení dvou nerezových pítek v rámci programu „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“.

Navržený program 22. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisů č. 21
 2. Návrh na ukončení pořizování změny územního plánu Z2844 – schváleno
 3. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu hřiště „Návrh, dodávka a instalace herních prvků včetně dopadových ploch, hřiště Ulčova“ – schváleno
 4. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry na volební období 2022–2026 – schváleno
 5. Návrh na schválení Záměru realizace energeticky úsporných opatření MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké nám. a MŠ Beranov – schváleno
 6. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci – lokalita vedle golfu – schváleno
 7. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci – lokalita za větrolamem – schváleno
 8. Návrh na schválení Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha-Dolní Chabry – schváleno
 9. Návrh na schválení připomínek městské části Praha-Dolní Chabry k návrhu Metropolitního plánu Prahy – schváleno
 10. Volba předsedy a volba členů Kontrolního výboru – schváleno
 11. Petice ke změně dopravní situace – vzato na vědomí
 12.  Žádost o odkup pozemku – schváleno
 13. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 4 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č. 5 – vzato na vědomí
 14. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.