Jsem cizinec. Můžu volit? / Can I vote if I am a non-national?

  PRO CIZINCE / FOR FOREIGNERS

   Jsem cizinec. Můžu volit? / Can I vote if I am a non-national?

    Občan jiného členského státu může volit ve volbách do zastupitelstev obcí.
    A citizen of another EU Member State can vote in the municipal assembly elections.

 

Voličem může být osoba, která:

  • má občanství jiného členského státu EU,
  • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
  • má na území ČR pobyt ke dni voleb (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),
  • má pobyt v té obci, ve které hodlá hlasovat (například cizinec s trvalým pobytem v Humpolci může volit pouze do Zastupitelstva města Humpolec).

A voter may be anyone who:

  • is a citizen of a different EU Member State,
  • is at least 18 years of age on the second day of the election,
  • has residence in the Czech Republic as on the election day (has a permanent residence permit or certificate of temporary residence / registration certificate),
  • has residence in the municipality in which he/she intends to run as a candidate (for example, a non-national with permanent residence in Humpolec may run only for the Humpolec City Assembly).

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů / Application for entry in the annex to the voter list

Požádat o zápis můžete osobně nebo písemně. Vzor žádosti je možné nalézt na webu mvcr.cz (zde).
You can apply for registration in person or in writing form. A sample application can be found here.

Žádost o zápis můžete podat na úřadě MČ kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb
(tj. ve středu 21. září do 16:00 hod.).
You can apply to be entered at any time, but at the latest 2 days before Election Day 
(i.e. on the Wednesday before the election up to 21 September 16.00).

Kontaktní místo / Contact point: Úřad MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00, kanc. č. 106, referentka Daniela Pisingerová, 722 974 794, e-mail: daniela.pisingerova@dchabry.cz.

S sebou platný občanský průkaz domovského státu nebo cestovní doklad a průkazem o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.
You can prove your identity and citizenship, in particular, with a valid ID card or travel document from your state of origin. The residence is then a certificate of permanent residence of a citizen of the European Union or a certificate of temporary residence within the Czech Republic / a registration certificate.

Komunální volby se konají
ve dnech 23. a 24. září 2022.
Municipal assembly elections will be
on 23 and 24 September 2022.

Kde získám další informace? Aktuální informace naleznete na  https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx v záložce Pro voliče.
Where can I find more information? Current information is on website https://www.mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx in the section For voters.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.