Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Druhý lednový pátek a sobotu nás čeká volba prezidenta republiky. Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky. Hlasování se uskuteční ve dnech:

 • pátek, 13. ledna 2023, od 14:00 do 22:00 hodin,
 • sobota, 14. ledna 2023, od 08:00 do 14:00 hodin,

případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:

 • pátek, 27. ledna 2023, od 14:00 do 22:00 hodin,
 • sobota, 28. ledna 2023, od 08:00 do 14:00 hodin.

Stálý seznam voličů 

Voličský průkaz

ÚMČ Praha-Dolní Chabry vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha-Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, která alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 1. července 2022 podávat několika způsoby:

 • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: ztib27j)
  Žádost v těchto podobách musí být doručena ÚMČ Praha-Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.
 • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha-Dolní Chabry o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
  O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin.
  (Pozn. Při osobní žádosti v období od 29. prosince 2022 do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

ÚMČ Praha-Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha-Dolní Chabry v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

ÚMČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kancelář č. 106, D. Pisingerová, tel. 722 974 794, E. Keméň, tel. 722 974 819.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku

Žádost o voličský průkaz ke stažení

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.