Dodavatel údržby zeleně i energeticky úsporných opatření do školek vybráni

Na včerejším zasedání 13. září 2023 chaberští zastupitelé schválili návrh na uzavření Plánovací smlouvy k výstavbě u ulice K Brnkám. Smlouva bude uzavřena s navrhovateli – vlastníky konkrétních pozemků, kteří mají zájem od pozemků oddělit stavební parcely pro výstavbu rodinných domů a pro výstavbu komunikace, vedenou částečně v profilu stávající komunikace K Brnkám. Městská část má dlouhodobý zájem řešit duplicitní vlastnictví pozemků a komunikaci K Brnkám, která je v její svěřené správě, a rozšířit ji na plnohodnotnou komunikaci vybavenou chodníkem a odvodněním. Rozšíření komunikace K Brnkám podél pozemků pro rodinné domy včetně jejího odvodnění a osvětlení je pro budoucí rodinné domy podmiňující investicí.

Důležitým bodem programu bylo odsouhlasení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření na budovách školek Chaberáček, Bílenecké náměstí a Beranov. Městská část považuje za nutnost snížit spotřeby energií v objektech ve svém vlastnictví a zároveň tím zlepšit vnitřní prostředí pro žáky a učitele mateřských škol. Dodavatelem bude firma TrueVestment s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení.

Rozhodnuto bylo také o dodavateli údržby zeleně a zahradnických prací na veřejných plochách městské části. Vítěznou firmou se stala na základě výběru nejvhodnější nabídky společnost CENTRA a.s.

Společnost AVL CZ s.r.o. (v zastoupení za firmu PREdistribuce a.s.) projevila zájem o odkup pozemků o celkové rozloze 101 m2, na nichž se nachází trafostanice ve vlastnictví PREdistribuce a.s. Kupní cena obou pozemků byla odhadnuta na bezmála 450 tisíc korun. Zastupitelé prodej schválili. Městská část má v místě v budoucnu zájem na vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily, který dříve odsouhlasila Radou MČ.

Schváleny byly také dva návrhy změn Územního plánu, u nichž bylo dle pokynů z pražského magistrátu nutné, aby byla městská část alespoň jejich spolunavrhovatelem. První návrh se týkal provedení změny zkráceným postupem pro výstavbu rodinného domu (došlo zde k dohodě kontribuce pro městskou část) a druhý dlouhodobě řešeného a dříve odsouhlaseného záměru zástavby oblasti za bývalou skládkou u Spořické

Kvůli nové metodice MHMP zastupitelé revokovali usnesení z květnového zasedání o prodeji pozemků, které bylo třeba doplnit o podrobné údaje kupujících.

Dále byl na zasedání řešen podnět občanů ze severní části Dolních Chaber ke zrušení noční autobusové linky 913, respektive jejich stížnost na pohyb nebezpečných osob především v oblasti konečné autobusu. Zastupitelé se společně dohodli na pověření místostarosty k přípravě dopisu pro oslovení ROPID a městské policie k řešení situace.

Další stížnost na programu se týkala hlučných štěkajících a vyjících psů v Budyšínské ulici a seznámeni byli zastupitelé rovněž s peticí za přemístění trakční měnírny, která se řeší v souvislosti s plánovanou trasou tramvaje do Zdib. V závěru zasedání se zastupitelé informovali se o zahájení řízení EIA SOKP 518, 519 Ruzyně–Březiněves, o plnění rozpočtu v 1. pololetí roku, o veřejných zakázkách a o rozpočtových opatřeních.

Schválený program 7. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 6
 2. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy – schváleno
 3. Návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ Beranov – schváleno
 4. Návrh na schválení dodavatele realizace veřejné zakázky „Údržba zeleně a zahradnické práce, MČ Praha-Dolní Chabry“ – schváleno
 5. Prodej pozemku parc. č. 660/2 a 1316/38, k. ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087 – schváleno
 6. Návrh na připojení se městské části Praha-Dolní Chabry k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – schváleno
 7. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z PSO na OB, na pozemku parc. č. 52/4, k. ú. Dolní Chabry – schváleno
 8. Revokace usnesení č. 051/23/ZMČ ze dne 17.05.2023 o Odkupu pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k. ú. Dolní Chabry, do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry a Návrh schválení odkupu pozemků parc. č. 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k. ú. Dolní Chabry, vedených na LV 832 do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry – schváleno
 9. Informace – Podnět na zrušení linky autobusu č. 913 – vzato na vědomí
 10. Informace – Řízení EIA SOKP 518, 519 Ruzyně–Březiněves – vzato na vědomí a pověřeno řešením
 11. Informace:
  1. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2023 – vzato na vědomí
  2. Přehled veřejných zakázek – vzato na vědomí
 12. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 8/2023 – 2057 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2023 – 3052 – vzato na vědomí
  3. Rozpočtové opatření č. 10/2023 – 3042 – vzato na vědomí
  4. Rozpočtové opatření č. 11/2023 – 3037 – vzato na vědomí
  5. Rozpočtové opatření č. 12/2023 – 3040 – vzato na vědomí
  6. Rozpočtové opatření č. 13/2023 – 8033 – vzato na vědomí
  7. Rozpočtové opatření č. 14/2023 – 8034 – vzato na vědomí
  8. Rozpočtové opatření č. 15/2023 – 2074 – vzato na vědomí
 13. Petice k přemístění měnírny  – vzato na vědomí
 14. Stížnost na psy  – vzato na vědomí
 15. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.