O Kotlíkové dotace V lze v Praze žádat do konce srpna

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“, zkráceně „Kotlíkové dotace V“. Tento program je opět zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

Občané hl. m. Prahy mohou díky tomu využít jedinečnou možnost získání dotace na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Tato dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterou tvoří Žadatel (vlastník nebo většinový spoluvlastník, který má v Podporované nemovitosti trvalý pobyt) a dále osoby, které se Žadatelem trvale bydlí a splňují následující kritéria:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 
    nebo
  2. Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral celou dobu).

Zahájení příjmu žádostí v elektronické podobě: 7. srpna 2023 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v elektronické podobě: 31. srpna 2024 v 23:59 hod. včetně.

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity: Podporovány jsou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. možná výše dotace 130 tis. Kč) a tepelná čerpadla (max. možná výše dotace 180 tis. Kč). Naopak podpora není poskytována na plynové kotle a kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva.

Podrobné informace naleznete včetně dokumentů ke stažení na stránkách portalzp.praha.eu.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.