Zastupitelé se sešli na 10. zasedání

Zastupitelé městské části ve středu 3. dubna 2024 na 10. zasedání v tomto volebním období schválili darovací smlouvu k bezúplatnému nabytí pozemku 34 m2 v ulici Do Rybníčků od společnosti Central Group. Jedná se o malou plochu trojúhelníkového tvaru, která sousedí z větší části s pozemkem MČ.

Z dalších dvou bodů vztahujících se k územnímu plánování rozhodli na návrh žadatele o ukončení Smlouvy o spolupráci s navrhovatelem změny ÚP na pozemku parc. č. 1246/32 ve východní části katastru Dolních Chaber, která v dotčených orgánech pražského magistrátu opakovaně nenašla podporu. Revokací části usnesení ze zasedání z konce loňského roku pak upravili posunutím na 30. června 2024 termín k uzavření smlouvy o spolupráci vztahující se k tehdy schválenému návrhu na pořízení změny ÚP zkráceným postupem. Ta se týká změny využití územní části plochy dnešního autobazaru AAA Auto o rozloze 22 210 m2 a pro městskou část by změna měla přinést pozitivní dopad včetně možného kontribučního příspěvku ve výši až 18 milionů korun.

Podle novely zákona o hl. m. Praze byl změněn s platností od 1. ledna 2024 systém odměňování členů zastupitelstev. Výši odměn lze nově každoročně valorizovat. Chaberští zastupitelé se rozhodli o ponechání odměn ve stávající výši a nenavyšovat tím již schválený rozpočet.

Pro zefektivnění práce úřadu byla schválena aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zvýšila se tím částka pro přímé zadání ze 100 tisíc na 250 tisíc korun, což vychází z potřeby zvýšení limitů pro přímé zadání nejčastějších zakázek malého rozsahu, a to zakázek ve 2. kategorii.

Zastupitelé také odsouhlasili smlouvu s dodavatelem k veřejné zakázce k zajištění IT služeb pro městskou část, kterým bude nadále společnost Rcom.cz. A v závěru jednání byly vedením radnice informováni o aktuálním stavu tělocvičny v základní škole, o neuznání pochybení ze strany generálního projektanta a nynějších krocích, které povedou k opravě podlahy, která by se měla stihnout ještě do konce letošního léta. Posledním bodem byla informace o zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2023.

Schválený program 10. zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č. 9
  2. Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1279/109, k. ú. Dolní Chabry – schváleno
  3. Odměňování členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry – schváleno
  4. Návrh na schválení aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – schváleno
  5. Návrh na schválení smlouvy s vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu „IT služby pro MČ Praha-Dolní Chabry“ – schváleno
  6. Návrh na uzavření dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci ze dne 29. 6. 2022 – schváleno
  7. Návrh na částečnou revokaci usnesení číslo 083/23/ZMČ ze dne 13. 12. 2023 – schváleno
  8. Informace – oprava podlahy v tělocvičně ZŠ – vzato na vědomí
  9. Informace – zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2023 – vzato na vědomí
  10. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.