Dopis zastupitelky Kateřiny Šilhové Šafránkové

Opovrhování zastupiteli i voliči

Na den 6. 3. 2019 svolala starostka naší městské části veřejné zasedání zastupitelstva. Ačkoli jsme si s některými členy VPCH podali ruku na chodbě pár vteřin před zahájením veřejného zasedání, samotného zastupitelstva se ani jeden z jejích členů nezúčastnil a odešli těsně před ním.

V čem byl problém. K jakémukoli rozhodnutí zastupitelstva je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, tedy 8 z 15. Koalice VPCH a ODS je křehká, protože dohromady mají 8 hlasů proti našim 7. Před zastupitelstvem se z důvodu nemoci omluvily paní Francová ze 18400 a paní Kunešová z VPCH. Koalice tedy neměla potřebnou většinu, a to jak pro schválení svých bodů, tak pro vyřazení našich bodů z programu zastupitelstva (naše body se týkaly na hlavním městě Praze projednávaných změn územního plánu navýšení koeficientu zastavěnosti v oblasti Nových Chaber a Beranovky).

Na programu zasedání přitom byly zásadní body: schválení rozpočtu obce na rok 2019, návrh rozpočtového výhledu na období 2019 – 2024, rekonstrukce ZŠ – mobilní jídelna, kvůli kterému byla přítomna i ředitelka školy Mgr. Chaloupecká, námi navržené body týkající se Beranovky a změny územního plánu U 1302 – navýšení koeficientu zastavěnosti v Nových Chabrech a na poslední chvíli starostkou zařazený bod týkající se společného postupu městských částí ve věci zadání a financování posouzení obou variant okruhu.

Na dotaz ze strany naší a hlavně veřejnosti, která má náš velký obdiv, protože cca 30 lidí za veřejnost se na zastupitelstvu běžně nevidí ani v podstatně větších městských částech, proč nejsou zastupitelé a členové rady z VPCH bez omluvy přítomni, jsme dostali od starostky nejprve vysvětlení, že jsou dospělí a že je nehlídá, pak, že by se jejich práce neměla hodnotit pouze dle jejich přítomnosti na zastupitelstvu a že nepřítomnost nepodléhá žádné sankci. V závěru pak uvedla, že měli svůj důvod, který nám však ona neřekne.

Společně se třemi členy ODS jsme schválili dvě rozpočtová opatření. Naopak rozpočet na rok 2019 jsme neschválili, jelikož se na zastupitelstvo dostal v jiném znění, než v jakém ho schválil finanční výbor – poradní orgán zastupitelstva. Rozdíl byl v částce 8 000 000 Kč, která je s ohledem na rozpočet v celkové výši 39 000 000 Kč poměrně zásadní. Tato částka byla rozpočtována a schválena pouze radou městské části. Z toho mělo jít 3 000 000 Kč na konzultantské a právní služby související s územním rozvojem naší městské části, o částku 1 000 000 Kč byly navýšeny jiné právní služby a další 3 000 000 Kč měly jít na služby, tzv. ostatní. Členové rady, kteří měli být připraveni vše vysvětlit, přítomni v plném počtu nebyli. Vysvětlení pana Golase, že ostatní služby zahrnují i náklady na celorepublikovou mediální kampaň k okruhu, se nám nezdálo přesvědčivé. Navíc jsme namítali, že rozpočet není dogma, lze schválit částku mnohem nižší a v případě potřeby peníze „přelít“ úpravou rozpočtu rozpočtovým opatřením. Výsledek je tristní. Rozpočet, který potřebuje hlavně rada pro řádné vedení obce a které si ani sama nepřišla obhájit, se neschválil. Musíme se tak kvůli němu sejít ještě do konce března znovu.

V průběhu večera začali ze zasedání odcházet i členové ODS. Nejprve pan Golas, který měl občanům podat informace o stavu vypracování studie komplexního posouzení v oblasti „V Kratinách – Beranovka“ s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové zóny. Bez jakékoli omluvy či vysvětlení občanům, proč ke svému bodu nevystoupí, odešel. Vzápětí jej následoval pan Pexa, který k tomu však měl naléhavé a pochopitelné rodinné důvody.

Po odchodu členů ODS jsme se v počtu 6 za 18400 a osamocená Ing. Floriánová za ODS stali v počtu 7 neusnášeníschopnými. Po interpelacích bylo zastupitelstvo ukončeno.

Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka MČ

Fotogalerie: