Příspěvek občana

Snaha o průlom do zeleně za větrolamem

Na jednání Výboru pro územní rozvoj magistrátu (VURM) se 9.6.2020 projednával podnět na přeměnu zeleně na stavební parcely v Chabrech. Jde o stejnou změnu, kterou magistrát pod označením Z 2866 loni v dubnu zamítl. Vlastníkem pozemků je bývalý místostarosta obce, který se je vytrvale snaží převést na stavební parcely bez ohledu na cokoliv, a proto zadal podnět na tuto změnu ihned po zamítnutí znovu. Vedení obce podnět bez projednání radou MČ nebo ZMČ postoupilo na magistrát, kde je pod označením P170/2019 projednáván. Magistrát navrhl podnět opět k neschválení s odůvodněním:

  • Jedná se o nevhodné rozšíření zastavitelných ploch na orné půdě, na úkor zeleně.
  • Jedná se o rozvoj zastavitelných ploch na úkor nezastavitelných, v obci se přitom nachází značné množství nevyužitých zastavitelných pozemků.
  • Jde o neodůvodnitelný a zbytný zábor zemědělské půdy.
  • Změna je v rozporu s koncepcí a návrhem metropolitního plánu, který zde zachovává nezastavitelnou produkční lokalitu.
  • Předmětným pozemkem prochází vysokotlaký plynovod vč. bezpečnostního pásma.
  • Území se nachází v povodí čističky odpadních vod, která má omezenou kapacitu.
  • Schválení by bylo nebezpečným precedentem pro rozšiřování další zástavby na polích mezi D. Chabry a Ďáblicemi.

Přes tyto důvody, které by jednoznačně vedly k neschválení podnětu, požádalo vedení obce na jednání VURM 9. června o přerušení změny s tím, že ji chce projednat na červnovém ZMČ. Bude zajímavé sledovat, o čem chce ještě vedení obce ohledně této změny jednat. Je známo, že zatímco VpCh tuto změnu dlouhodobě aktivně podporovala a dělala vše pro její schválení, členové spolku 184 00 proti změně v minulých letech velmi důrazně vystupovali, osobně žádali neschválení změny na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jaké je společné koaliční řešení lze nalézt v zápise z červnového jednání našeho zastupitelstva.

Ing. Pavel Šušák, občan Dolních Chaber

Fotogalerie: