Příspěvek zastupitelky Martiny Šušákové

Vedení MČ prosazuje na magistrátu soukromé zájmy na úkor veřejných

Jde o přeměnu orné půdy za větrolamem u Spořické na stavební parcely v místě, kde i Metropolitní plán počítá se zelení. Majitel pozemků – bývalý místostarosta pan J. Malý – o změnu ÚP (Z 2866) usiluje léta, v dubnu 2019 mu ji však magistrát neschválil. Pan Malý žádost ihned podal znovu (nové označení: P 170/2019).

Názory zastupitelů na změnu se před volbami značně lišily. Zatímco VpCh ji vždy aktivně podporovala, 18400 byla zásadně proti, o čemž svědčí články a vystoupení jejích zástupců na magistrátu z té doby. Dnes celá koalice s toutéž změnou souhlasí, zastupitelstvo naší MČ žádost schválilo a bojuje za ni na magistrátu.

Na Výbor pro územní rozvoj (VURM) byla změna opět předložena k neschválení, proto se na dvě poslední jednání VURM dostavil místostarosta Golas, aby neschválení odvrátil. Dosáhl zatím přerušení jednání o této změně do 8. září 2020.

Na jednáních VURM ve dnech 9. 6. a 14. 7. 2020 se jeho předseda P. Zeman vyjádřil ke změně takto:

„Ztotožňuji se s přerušením o měsíc, ale nesouhlasná stanoviska jsou tam docela tvrdá. Jednání by se měla vést podle toho…

Navrhuji přerušení na žádost MČ Praha-Dolní Chabry. Studie mě úplně neuchvátila, na místo se pojedu podívat osobně a uvidíme, zda mě MČ přesvědčí…

Kdybych se měl nyní rozhodnout, byl bych proti.“

Nesouhlasná stanoviska v podkladech pro jednání VURM jsou jasná:

„Jedná se o nevhodné rozšíření zastavitelných ploch na orné půdě 1. třídy ochrany.

Jde o neodůvodnitelný a zbytný zábor zemědělského půdního fondu, nelze zdůvodnit veřejný zájem. Předmětným pozemkem prochází VTL plynovod vč. bezpečnostního pásma.

Území se nachází v povodí čističky odpadních vod, která má omezenou kapacitu.“

Boj radnice za soukromé zájmy p. Malého napovídá, kdo na radnici ve skutečnosti vládne. Věřím, že s podobným úsilím vedení obce bojuje i za věci prospěšné všem občanům, tato změna ÚP jim rozhodně nic pozitivního nepřinese.

Mgr. Ing. Martina Šušáková, zastupitelka MČ

Fotogalerie: