Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na obecním úřadu podle místa trvalého pobytu, v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodech, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Úřad MČ Praha-Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel – Novotná Lucie
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 722-974-819
e-mail:lucie.novotna@dchabry.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba. Pokud je tímto dokladem doklad o vlastnictví, může ohlašovna existenci vlastnického práva ověřit dálkovým způsobem.

  • pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
  • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
  • doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
  • pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
  • pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.