MČ se odvolala proti územnímu rozhodnutí v Nových Chabrech

Městská část podala v pátek 1. října 2021 k pražskému magistrátu odvolání proti dalšímu rozšiřování projektu v Nových Chabrech. Úřad MČ Praha 8 vydal v polovině září územní rozhodnutí pro výstavbu fáze H a I, tedy deseti dalších bytových domů. Dolní Chabry proto zpracovaly odvolání k řízení, které chaberští radní jednohlasně schválili a v pátek bylo k Odboru stavebního řádu hl. m. Prahy podáno.

Už 7. července 2021 podala městská část zásadní námitky proti povolení záměru další výstavby. Stavební úřad ale přesto vydal rozhodnutí o umístění stavby. Negativní dopady na Dolní Chabry a kvalitu života jejich obyvatel jsou přitom nesporné, jasně formulované a doložené. Městská část proto nadále trvá na svých námitkách, které stavební úřad nezohlednil.

Jako nejzásadnější důvody odvolání lze vnímat rozpor záměru s územně plánovací dokumentací a se zákonem. Záměr zejména nesplňuje podmínky pro navýšení koeficientu podlažních ploch, ale také je jako takový v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Rozhodnutí je rovněž v rozporu s dříve vydaným stanoviskem orgánu hl. m. Prahy. To konstatuje, že nyní posuzované území bylo kapacitně téměř vyčerpáno již realizací předešlé fáze F a G. Není proto přípustné, aby došlo k dalšímu rozšiřování projektu.

Tyto a další vady městská část namítá ve svém odvolání. Jedná se o další aktivní obranu proti nepřiměřenému rozšiřování výstavby v Dolních Chabrech, se kterou se stavební úřad v řízení vypořádal zcela nedostatečně. Stavební úřad odůvodňuje své rozhodnutí stroze a formalisticky. Nereflektuje skutečný obsah námitek městské části, ani reálný stav v území. Takové rozhodnutí je v rozporu s pravidly nestranného rozhodování ve veřejném zájmu. Městská část proto požaduje, aby nadřízený orgán územní rozhodnutí zrušil.

Odvolání městské části proti územnímu rozhodnutí si můžete přečíst v příloze. O dříve podaných námitkách jsme psali ZDE.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.