Pomozte zastavit vedení tranzitní dopravy kolem Dolních Chaber

Hrozí až 10 000 kamionů a 100 000 automobilů denně!

Vygenerujte si jednoduše vlastní připomínky a zapojte se do řízení EIA.

S navrhovanou trasou Silničního okruhu kolem Prahy úsek D0 519 zásadně nesouhlasíme. Pokud jste také proti svedení tranzitní dopravy jen pár metrů od obydleného území Dolních Chaber, připojte se do 4. 10. svým vyjádřením do řízení Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Připomínky připravíme za vás.

Informaci o zahájení řízení EIA jsme psali v aktualitě.

Generátor připomínek naleznete na adrese https://www.dchabry.cz/generator-pripominek-vyjadreni-k-zameru-d0-518-519-ruzyne-brezineves. Formulář bude v následujících hodinách spuštěn a následně průběžně aktualizován, připomínky budeme ladit do poslední chvíle. Sledujte proto webové stránky městské části.

Jak postupovat v generátoru?

 1. Přečtěte si na této webové stránce připravené připomínky k záměru D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves.
 2. Vyberte zaškrtnutím ty připomínky, které osobně považujete za důležité.
 3. Doplňte vlastní text připomínky či přiložte obrázek, sdělte úřadu svůj názor.
 4. Vyplňte osobní údaje (jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, datum narození).
 5. Poté stiskněte tlačítko „Vygeneruj připomínky“, a vytvořte tak dopis pro Ministerstvo životního prostředí.

Jak připravený dopis odešlu?

 • jako PDF přes Datovou schránku Ministerstvu životního prostředí (9gsaax4),
 • vytištěný a podepsaný doporučeně na adresu Ministerstva životního prostředí s doručenkou nejpozději dne 4. 10. (Odbor výkonu státní správy, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10),
 • vytištěný a podepsaný lze přinést také osobně na podatelnu městské části nejpozději 3. 10. do konce pracovní doby v 15:30 a městská část zajistí jeho včasné podání do 4. 10.

Obálku označte „Vyjádření k záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“, KÓD ZÁMĚRU: MZP520.

Tímto vyjádřením podpoříte úsilí městské části a jejích občanů k zastavení záměru vést tranzitní dopravu 100 000 automobilů denně kolem Dolních Chaber.

Děkujeme.


Proč je tak důležité se zajímat právě teď?

 • EIA je chvíle, kdy se může vyjádřit každý občan dotčený záměrem a předložit své připomínky
 • Teď lze minimalizovat negativní dopady stavby na nás i na životní prostředí
 • Během stavby se připomínky občanů již neberou v potaz 

 Jaký vliv má EIA na výsledný záměr?

Na konci procesu EIA vydá příslušný orgán (zde Ministerstvo životního prostředí) stanovisko k záměru stavby.

 • Pokud je to stanovisko nesouhlasné, nelze jej v předložené variantě povolit a musí se záměr upravit a předložit k posouzení znovu.
 • Pokud je toto stanovisko souhlasné, bude možné záměr povolit avšak za podmínek uvedených ve stanovisku - proto je důležitý váš názor právě nyní.

Proč se řízení EIA koná?

 • Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech důležitých souvislostech (hluk, imise, klima, podzemní vody, vliv na krajinný ráz, pohoda bydlení aj.)
 • Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměru na její okolí.
 • Probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny podle stavebního zákona a také před tím, než se započne jejich případná realizace. Bez souhlasného stanoviska v řízení EIA nesmí být záměr povolen.
 • Definuje závazné podmínky, které musí být následně dodrženy. Veškeré další stupně dokumentace se těmito závěry musí závazně řídit.
Leták k tisku a dalšímu využití
Drahaňské údolí překlenuté mostem
Napojení na SOKP u Dolních Chaber

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.